Umysł nie posiada zapory; Wstęp do wojny technotronicznej

TIMOTHY L. THOMAS, Parameters
USA

"Obecnie jest już zupełnie jasne, że państwa, które jako pierwsze stworzą tego typu bronie osiągną znaczącą przewagę." – Major I. Chernishev, Armia Rosji.

Ludzkie ciało, podobnie jak komputer, zawiera mnóstwo procesorów danych. Obejmują one, ale nie są ograniczone do chemiczno-elektrycznej aktywność mózgu, serca i obwodowego układu nerwowego, sygnałów z kory mózgowej i innych części naszego ciała, małych włosowych komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, które analizują sygnały akustyczne, oraz światłoczułej siatkówki i rogówki oka, odpowiedzialnych za czynności wizualne. Jesteśmy na progu epoki, w której te procesory danych ciała ludzkiego mogą być manipulowane lub osłabiane. Przykłady nieplanowanych ataków na zdolność organizmu do przetwarzania danych są dobrze udokumentowane. Światła stroboskopowe były znane z tego, że wywołują napady padaczkowe. Nie tak dawno temu w Japonii, dzieci oglądające kreskówki były poddane działaniu pulsującego światła, które spowodowało u niektórych napady padaczki a u innych wywołały objawy chorobowe.

…Ostatnie wydanie "US News and World Report" wskazuje kilka z tych "cudownych broni" (akustyka, mikrofale, laser) i zauważa, że naukowcy "przeszukują widma elektromagnetyczne i dźwiękowe w poszukiwaniu fal, które mogą mieć wpływ na zachowanie ludzi". Jednak niedawny artykuł rosyjskich wojskowych zaoferował nieco inny punkt widzenia na problem, oświadczając, że "ludzkość stoi na krawędzi wojny psychotronicznej" gdzie ciało i umysł będą głównym celem. Artykuł ten omawia rosyjskie i międzynarodowe próby kontroli kondycji psycho-fizycznej człowieka i jego procesów podejmowania decyzji przez zastosowanie generatorów VHF, "bezszumowych kaset" i innych technologii.

Zupełnie nowy arsenał broni, oparty na urządzeniach zaprojektowanych do wprowadzania komunikatów podprogowych lub zmian psychologicznych i przetwarzania danych, może być wykorzystywany do obezwładniania osób. Te bronie mają na celu kontrolę, zmianę psychiki lub atak na różne systemy sensoryczne i przetwarzania danych ludzkiego organizmu. W obydwu przypadkach celem jest zmylenie lub zniszczenie sygnałów, które normalnie utrzymują ciało w równowadze.

Ten artykuł bada bronie oparte na źródłach energii, broń psychotroniczną a także inne projekty badawcze mające na celu zmianę zdolność ludzkiego ciała do przetwarzanie bodźców. Jedną z konsekwencji takiego podejścia jest to, że sposób, w jaki powszechnie używany jest termin "wojna informacyjna" okazuje się niedostateczny kiedy poszczególni żołnierze, a nie ich sprzęt, stają się celem ataku.


Teoria wojny informacyjnej i element przetwarzania danych przez ludzi.
W Stanach Zjednoczonych wspólna koncepcja informacyjnych działań wojennych skupia się głównie na możliwościach systemów sprzętowych, takich jak komputery, satelity i sprzęt wojskowy, które przetwarzają dane w różnych formach. Według Departamentu Obrony dyrektywy S-3600.1 z dnia 9 grudnia 1996 r., wojna informacyjna jest definiowana jako "działanie informacyjne prowadzone w czasie kryzysu lub konfliktu dla osiągnięcia lub promocji konkretnych celów wobec przeciwnika lub przeciwników." Operacja informacyjna jest określana w tej samej dyrektywie jako "działania podjęte w celu wpływania na informacje przeciwnika i jego systemy informacyjne, przy jednoczesnej obronie własnych informacji i systemów informacyjnych". Te "systemy informacyjne" leżą u podstaw wysiłków modernizacji sił zbrojnych USA i w innych krajach, i objawiają się jako sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności, oraz wysoko wykwalifikowany personel. Ostatnio armia USA przeprowadziła pozorowane działania bitewne, w których przetestowała te systemy w symulowanych warunkach bojowych… Informacyjne działania obejmują interakcję z Globalnym Środowiskiem informacyjnym… i wykorzystywane są do blokowania dostępu przeciwnika do informacji i możliwości decyzyjnych. "

Te "systemowe" podejście do walki informacyjnej podkreśla wykorzystanie danych, które określane są jako informacje służące do przenikania fizycznej obrony przeciwnika, który chroni dane (informacje) w celu uzyskania przewagi strategicznej lub operacyjnej. Jednak to podejście ma tendencję do ignorowania roli człowieka jako procesora informacji lub danych w dążeniu do dominacji, z wyjątkiem przypadków, w których jednostki logiczne lub racjonalne mogą zostać zachwiane przez dezinformację lub oszustwo. W związku z tym mało uwagi kieruje się na ochronę ciała i umysłu za pomocą zapory (ang "Firewall") tak jak to zrobiliśmy to z systemami sprzętowymi. Nie opracowano żadnych technik obrony na tego typu ataki mimo, że ciało jest w stanie nie tylko być oszukane, manipulowane, lub wprowadzane w błąd, ale także wyłączone lub zniszczone – tak jak każdy inny system przetwarzania danych. "Dane" jakie odbiera organizm ludzki z zewnętrznych źródeł takich jak np źródła elektromagnetyczne, wiry (ang. vortex?) lub akustyczne fale energii – lub wytworzone w oparciu o własne elektryczne lub chemiczne bodźce mogą być wykorzystywane lub zmieniane, podobnie jak dane (informacje) w każdym systemie sprzętowym.

…Ciało ludzkie jest złożonym systemem komunikacyjnym, który nieustannie otrzymuje nieprzypadkowe i przypadkowe wejściowe sygnały, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Jeśli ostatecznym celem informacyjnych działań wojennych jest proces zależny od danych, "bez względu na to czy ludzki czy automatyczny" to idąc za wspólnymi definicjami publikacji ​​można uznać ludzkie przetwarzanie sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych za element wojny informacyjnej. Zagraniczni naukowcy zwrócili uwagę na związek pomiędzy ludźmi jako procesorami danych oraz prowadzeniem informacyjnych działań wojennych. Podczas gdy niektóre z badań ograniczają się tylko do Psyop (działań wojny psychologicznej), inne idą znacznie dalej. Przykładem tych pierwszych, jest jeden z ostatnich rosyjskich artykułów opisujących ofensywną wojnę informacyjną mającą na celu "korzystanie z kanałów internetowych w celu zorganizowania Psyop jak również do" wczesnego politycznego ostrzegania "przed "zagrożeniami dla amerykańskich interesów". Twierdzenia autora opierały się na fakcie, że "wszystkie środki masowego przekazu są wykorzystywane do wojny psychologicznej… tak więc dzisiaj to samo odnosi się do Internetu". Autor twierdzi, że Pentagon chce wykorzystać Internet do "wzmocnienia wpływów psychologicznych" podczas operacji specjalnych prowadzonych poza granicami USA w celu wskazania sympatyków, którzy będą wykonywać wiele zadań wcześniej powierzonych jednostkom specjalnym sił zbrojnych USA.

Inni jednak patrzą poza prostą wojnę psychologiczną badając inne aspekty związane ze zdolnościami organizmu do przetwarzania danych. Jednym z głównych badaczy "open source" zajmujących się wojną informacyjną w odniesieniu do zdolności przetwarzania danych jest rosyjski Dr Victor Solntsev z Baumann Technical Institute w Moskwie. Solntsev jest młodym, badaczem starającym się zwrócić uwagę świata na potencjalne zagrożenia związane z interfejsem operacyjnym komputera. Wsparty przez sieć instytutów i uczelni, Solntsev przedłożył kilka ciekawych koncepcji. Twierdzi, że człowiek musi być postrzegany jako otwarty system, a nie po prostu jako organizm lub system zamknięty. Jako system otwarty, człowiek komunikuje się z środowiskiem poprzez przepływ informacji i komunikacji. Według Solntseva środowisko fizyczne jednostki, czy to poprzez wpływ elektromagnetyczny, grawitacyjny, akustyczny lub inny, może powodować zmiany w stanie psycho-fizjologicznym organizmu. Zmiany tego rodzaju mogą mieć bezpośredni wpływ na stan psychiczny i świadomość, operatora komputera. W amerykańskim rozumieniu nie była by to wojna elektroniczna lub walka informacyjna w tradycyjnym sensie, ale raczej w sensie nietradycyjnym. Może to obejmować, na przykład, modyfikację komputera by mógł on być użyty jako broń używając jego wyjść sygnałowych emitujących sygnały akustyczne osłabiające operatora. To również może obejmować, jak wskazano poniżej, futurystyczne bronie wymierzone przeciwko "systemowi otwartemu" człowieka .

Projekty z lat 80-tych.

Solntsev zbadał również problem "informacyjnego szumu", która tworzy gęstą tarczę pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością zewnętrzną. Hałas ten może objawiać się w postaci sygnałów, wiadomości, obrazów lub innych informacji. Głównym celem działania tego hałasu będzie świadomość osoby lub grupy osób. Modyfikacja zachowania może być jednym z celów informacyjnego szumu, innym może być atak na indywidualne zdolności psychiczne do takiego stopnia, by zapobiec reakcji na jakiekolwiek bodźce. Solntsev stwierdza, że ​​wszystkie poziomy psychiki (podświadomości, świadomość, i "nadświadomość") są potencjalnymi celami destabilizacji.

Według Solntseva, jednym z komputerowych wirusów mogących wpłynąć na psychikę człowieka jest rosyjski Virus 666. Jego działanie polega na wyświetlaniu na co 25 ramce (monitory i telewizja wyświetlają 25 ramek na sekundę) wyświetlacza graficznego, kombinacji kolorów, które rzekomo wprowadzały operatora komputera w trans. Podświadome postrzeganie tego wzoru ostatecznie powoduje zaburzenia rytmu serca. Inni rosyjscy specjaliści komputerowi, nie tylko Solntsev, otwarcie mówią o "efekcie 25 ramki" i jego zdolności do subtelnego oddziaływania na percepcję użytkownika komputera. Celem tej techniki jest to, aby wprowadzić myśl do podświadomości jednostki. Może to przypominać niektóre kontrowersyjne reklamy podprogowe w Stanach Zjednoczonych w latach 1950.

Amerykański punkt widzenia na "Cudowne Bronie": Zmieniające zdolność organizmu do przetwarzania danych.
Jakie technologie mające potencjał do zaburzania przetwarzania danych ludzkiego organizmu zostały zbadane przez Stany Zjednoczone? W wydaniu U.S. News and World Report 7 lipca 1997 opisano kilka z nich zaprojektowanych między innymi do wprowadzania wnętrza człowieka w wibracje, wywołanie oszołomienia lub mdłości, uśpienia, podgrzania lub wywrócenia za pomocą fali uderzeniowej. Technologie obejmują oślepiające lasery, które mogą zmusić źrenice do zamknięcia się; akustyczne lub dźwiękowe częstotliwości, które powodują poruszanie/wibrowanie komórek słuchowych w uchu wewnętrznym co powoduje chorobę lokomocyjną, zawroty głowy i nudności; częstotliwości, które oddziałują na narządy wewnętrzne, powodując ból i skurcze; fale uderzeniowe z potencjałem, aby wywrócić ludzi lub strącić samoloty, które mogą być mieszane z gazem pieprzowym i chemikaliami.

Z modyfikacjami zastosowania dla tych technologii mogą być wielorakie. Akustyczne bronie, na przykład, mogą być dostosowane do wykorzystania jako broń akustyczna lub pola akustyczne, po których utworzeniu, można by chronić obiekty, ratować zakładników, kontrolować zamieszki lub oczyszczać drogi dla konwojów. Fale, które mogą przenikać budynki, oferują wiele możliwości dla wojska i funkcjonariuszy porządku prawnego. Broń mikrofalowa, poprzez stymulację obwodowego układu nerwowego, może rozgrzać ciało, wywołując napady podobne do padaczkowych lub spowodować zatrzymanie akcji serca. Promieniowanie o niskiej częstotliwości wpływa na aktywność elektryczną mózgu i może powodować objawy podobne do grypy i nudności. Inne projekty obejmowały próby wywoływania snu lub jego brak, wpływanie na sygnał z części kory ruchowej mózgu, narzucanie nadrzędnych ruchów mięśni. Te ostatnie są określane jako broń fali pulsacyjnej (ang. pulse wave weapon), a rząd rosyjski podobno zakupił ponad 100.000 egzemplarzy takiej broni w wersji  "Black Widow" …

Projekty z lat 80-tych. HAARP system w ZSRR.

Rosyjski punk widzenia na "Wojnę Psychotroniczną"
Określenie "psycho-terroryzmu" zostało stworzone przez rosyjskiego pisarza N. Anisimova z Moskwskiego Anty-Psychotronicznego Centrum. Według Anisimova, broń psychotroniczna to taka, która działa by "zabrać część informacji, która jest przechowywana w ludzkim mózgu". Pobrana informacja jest wysyłana do komputera, który przetwarza ją do poziomu niezbędnego dla tych, którzy chcą kontrolować człowieka, a następnie zmodyfikowana informacja wprowadzana jest ponownie do mózgu." Te bronie są stosowane w stosunku do umysłu wywołując halucynacje, choroby, mutacje w komórkach człowieka,"zombifikację", czy nawet śmierć. Do arsenału zalicza się generatory VHF, RTG, USG, i fale radiowe. Major armii rosyjskiej I. Chernishev, pisząc w dzienniku wojskowym Orienteer w lutym 1997 r. , twierdzili, że bronie "psi" są opracowywane na całym świecie.

 • Specjalne rodzaje broni odnotowane przez Chernisheva (nie wszystkie, w fazie prototypów) to:
  Psychotroniczny generator, który wytwarza potężną elektromagnetyczną emanację, którą można przesyłać za pośrednictwem linii telefonicznych, TV, sieci radiowej, przewody zasilające i żarówki. • Autonomiczny generator, urządzenie, które pracuje w paśmie 10-150 Hz. W paśmie 10-20 Hz tworzy infrasoniczne drgania, które są szkodliwe dla wszystkich istot żywych.
 • Generator systemu nerwowego, mający na celu sparaliżowanie centralnego układu nerwowego owadów, który mogłyby mieć zastosowanie wobec ludzi.
 • Emanator ultradźwięków, który jak twierdzi jeden z instytutów został opracowany. Urządzenia korzystające z emanacji ultradźwiękowej są podobno zdolne do wykonywania bezkrwawych operacji organów  wewnętrznych bez zostawiania śladu na skórze. Mogą one również, zgodnie z opiniom Chernisheva, być wykorzystane do zabijania.
 • Ciche kasety. Chernishev twierdzi, że Japończycy rozwinęli techniki pozwalające na umiejscawianie w infra-niskiej częstotliwości wzorów głosowych w muzyce, wzorów które są wykrywane przez podświadomość. Rosjanie twierdzą, że za pomocą podobnych "bombardowań" z pomocą oprogramowania potrafią leczyć alkoholizm i nałóg palenia papierosów.
 • Wpływ 25-ramki, wymieniony powyżej, to technika w której każda 25-ta ramka w obrazie filmowym lub wideo zawiera przesłanie, które jest odbierane przez podświadomość. Technika ta, jeśli działa, mogłaby być wykorzystana do ograniczenia palenia tytoniu oraz spożycia alkoholu, ale ma również szerszy, bardziej złowrogi potencjał jeśli była by użyta wobec widzów przed telewizorami lub operatorów komputerów.
 • Psychotropy, określone jako preparaty medyczne stosowane do wywołania transu, euforii lub depresji. Określane jako "wolno działające miny" mogą być dodane do żywności polityka lub do wodociągów miejskich. Objawy obejmują bóle głowy, szumy, omamy słuchowe, głosy lub polecenia słyszalne w głowie, zawroty głowy, bóle jamy brzusznej, zaburzenia rytmu serca, a nawet zniszczenie układu krążenia.

Istnieje potwierdzenie ze środowiska naukowców amerykańskich, że tego typu badania są w toku. Dr Janet Morris, współautor "Warrior's Edge", podobno udała się do Moskiewskiego Instytutu Psychokorelacji w 1991 roku. Tam pokazano jej pionierskie techniki rosyjskiego Wydziału Psycho-Korekty w Moskiewskiej Akademii Medycznej, w której naukowcy przeprowadzają elektroniczną analizę ludzkiego umysłu, aby mieć na niego wpływ. Wprowadzają podprogowe polecenia, używając słów kluczowych przekazywanych w "białym szumie" lub muzyce. Wykorzystując infra-dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości nadawczej, psycho-akustyczna korekcyjna wiadomość jest przesyłana za pośrednictwem przewodnictwa kostnego.

Podsumowując, Chernishev zauważa, że niektóre istotne aspekty wojskowych broni "psi" zasługują na bliższe zbadanie, w tym następujące nietradycyjne metody zaburzania psychiki:

 • Badania ESP: określenie właściwości i stanu obiektów nie będąc z nimi w kontakcie oraz czytanie ludzkich myśli.
 • Badania nad jasnowidzeniem: obserwacja obiektów znajdujących się poza światem widzialnym – wykorzystywane do celów wywiadowczych
 • Badania nad Telepatią: przekazywanie myśli na odległość – wykorzystywanie do tajnych operacji
 • Badania nad Telekinezą: działania związane z manipulowaniem obiektami fizycznymi za pomocą potęgi myśli, powodując ich ruch lub zniszczenie – używanie ich przeciwko centrom dowodzenia i kontroli, lub zaburzaniu funkcjonowania broni masowego rażenia.
 • Badania nad Psychokinezą: zakłócanie myśli osób, zarówno na poziomie strategicznym i taktycznym

Podczas gdy wielu amerykańskich naukowców kwestionuje zasadność tych badań, otrzymują one silne poparcie w Moskwie.

Projekty z lat 80-tych.

Badania Solntseva, o których mowa powyżej, różnią się nieco od tych prowadzonych przez Chernisheva. Na przykład, Solntsev jest bardziej zainteresowany możliwościami sprzętowymi, w szczególności badaniami dotyczącymi informacyjnych źródeł energii związanych z interfejsem komputera osobistego. Podkreśla, że ​​jeśli te źródła energii mogą zostać przechwycone i zintegrowane z nowoczesnym komputerem, wynikiem będzie sieć warta więcej niż  "prosta suma jej części". Inni naukowcy badają wysokiej częstotliwości generatory (mające na celu sparaliżować psychikę poprzez wysokiej częstotliwości elektromagnetyczne, akustyczne i grawitacyjne fale); manipulację lub przebudowę czyichś myśli poprzez techniki zaplanowanych działań, takich jak automatyczne procesy kontroli, wykorzystanie psychotroniki, parapsychologii, bioenergii, bio pola i psychoenergi; oraz nieokreślone "działania specjalne" lub szkolenia anty-ESP.

Ostatni element jest szczególnie interesujący. Według rosyjskiej telewizji, w wojskowych strategicznych siłach rakietowych rozpoczęto szkolenia anty-ESP w celu zapewnienia, że ​​żadne siły zewnętrzne nie będą w stanie przejąć dowództwa i funkcji kontroli. Oznacza to, że starają się zbudować zaporę/firewall w obrębie psychiki/głowy operatorów.

Wnioski.
…Nasza obsesja na punkcie "systemu systemów", "dominacji informacji", i innych tego typu terminologii jest najprawdopodobniej główną przyczyną naszego zaniedbania czynnika ludzkiego w naszych teoriach wojny informacyjnej. Nadszedł czas, aby zmienić naszą terminologię i nasze paradygmaty. Nasza terminologia jest myląca dla nas i pcha nas w kierunkach, które zajmują się przede wszystkim sprzętem, oprogramowaniem i łącznością w widmie przetwarzania danych. Musimy poświęcić więcej czasu na badania, wskazujące jak chronić ludzi w naszych strukturach zarządzania danymi. Żadne z tych struktur nie będą trwałe, jeśli nasi operatorzy będą osłabieni przez potencjalnych przeciwników lub terrorystów, którzy – właśnie teraz – mogą projektować środki do zakłócania ludzkiego elementu w naszym starannie skonstruowanym pojęciu "systemu systemów".

Link do oryginalnego artykułu: LINK

(przypis prisonplanet.pl
Zbigniew Brzeziński główny strateg USA w książce “Pomiędzy dwoma Wiekami”, ang ”Between two ages. America’s role in the Technetronic Era” (Viking Compass Book, 1970) pisał między innymi o tym, że po stworzeniu nacjonalizmu i okresu wojen pomiędzy państwami narodowymi, świat będzie skierowany na tory internacjonalizmu i komunizmu. Nowy świat określa jako “Era technotroniczna”, gdzie wszystko jest podporządkowane systemowi racjonalnego humanizmu obejmującego cały świat. Dodaje również, że system jest bezpośrednio wynikiem impaktu technologii (na społeczeństwo), i zawiera w sobie powstanie bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie Elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą. Więcej w artykule: Era technotroniczna.

źródło: LINK

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata Konstańczak

opisuję swoją historię, która zdarzyła się wiele lat temu. Uderzyłam skronią w kant ścianki z kafelków, jakoś się pozbierałam i poszłam do recepcji po jakiś opatrunek. Nie było apteczki, recepcjonistka nie zadzwoniła po pogotowie. Zawiozła mnie tam koleżanka, w progu pogotowia stała uśmiechnięta pielęgniarka z informacją, że lekarza nie ma. Obyło się bez obdukcji, choć obrażenia były poważne. Zwróciłam się do dyrekcji ośrodka z żądaniem odszkodowania. Bez odpowiedzi, zwróciłam się do prawnika z prośbą o pomoc. Odpowiedź prawnika nawet mnie nie zaskoczyła. Chce się pani z miastem sądzić itp itd. Chyba po 2 miesiącach przyszło wezwanie na komisję lekarską, kiedy po obrażeniach nie było prawie śladu. Dostałam 450 zł odszkodowania, które odebrałam i wsiadłam do samochodu. Cofając widziałam we wszystkich lusterkach pustą przestrzeń, która jak się okazało wcale pusta nie była. Z szybkością 5 na godz zatrzymałam się na „Cinquecento”, uszkodzeń nie było prawie żadnych. Zażądano ode mnie 450 złotych. „Poszkodowaną” była pracownica apteki, kiedy dawałam jej pieniądze zapytała mnie-kim pani jest? Tak to wyglądało wiele lat temu w mafijnym Wolsztynie. Dziś nie jest lepiej, chodzą nakręcone roboty i szukają ofiary.

Małgorzata Konstańczak

Informacja pojawia się sama, wystarczy poczytać kanony konkordatu. Kan.5- paragraf 1. Kan 16-paragraf1 i kan.18. Konkordat znaczy zniewolenie narodu. Nic więcej.

asia
asia
7 lat temu

tego typu bron w prywatnych rekach tegich umuslow moze byc zagrozeniem dla bezpieczenstwa panstwa i obywateli ,ze nie ma prawa ktore reguluje ten problem ….

Zapisz się do newslettera
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x