System nerwowy człowieka a promieniowanie elektromagnetyczne [PL][CZ][FILM] Mojmir Babáček

Treść prelekcji honorowego gościa pierwszej polskiej konferencji STOP MIND CONTROL, Mojmira Babáčka z dnia 29.03.2015r we Wrocławiu.

Działanie układu nerwowego a promieniowanie elektromagnetyczne

System Nerwowy
Mojmir Babacek CHC 2015 w Berlinie

Hlavní problém spojený s existencí technologií, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy

spočívá v tom, že neexistuje zákon, který by zakazoval jejich používání na lidech. Ten ovšem neexistuje proto, že existence těchto technologií je utajená v rámci různých vojenských aliancí nebo jednotlivých států, usilujících o podíl na světové moci.

Główny problem związany z istnieniem technologii umożliwiających zdalne sterowanie ludzkim systemem nerwowym polega na tym, ze nie ma prawa, ktore zabranialoby stosowania tego na ludziach. A nie ma takiego, gdyż samo istnienie tych technologii jest utajnione w ramach roznych zbrojnych sojuszy czy przez pojedyncze panstwa konkurujace ze soba o podzial wladzy w skali globalnej.

Kdyby měla na této planetě převažovat demokracie nad bojem o moc a touhou po ovládnutí světa různých finančních uskupení, která sní o tom, že si touto mocí zajistí vydatné a bezpečné zisky, byla by existence těchto technologií dávno zveřejněna a jejich používání by bylo stíháno přísnými tresty.

Gdyby na tej planecie demokracja wiodla prym nad walka o wladze, po opanowaniu swiata przez finansjerę, która śni tylko o tym, ze te wladze zamieni na wielkie i bezpieczne zyski, to istnienie tych technologii byłoby już dawno ujawnione a ich uzywanie byloby scigane surowymi karami.

Nicméně demokracie, alespoň zdánlivě, nabízí cesty, kterými by mohlo být možné zákaz používání těchto technologií prosadit i proti vůli mocných. Nabízejí se provokativní řešení, jakým by mohlo být sestrojení přístroje, kterým by byl uspán soudce, který by měl rozhodnout, jestli používání takových technologií je nezákonné nebo dokonce celého parlamentu, který by měl udělat stejné rozhodnutí.

Niemniej demokracja, choc pozornie, oferuje nam sposoby, ktorymi można by było taki zakaz uzywania tych technologii przeprowadzic nawet wbrew woli moznych tego swiata. Oferuje naprzyklad prowokacyjne rozwiazanie jakim mogloby być skonstruowanie urzadzenia, które uspiloby sedziego, który mialby rozstrzygnac czy uzywanie takich technologii jest sprzeczne z prawem, albo wreszcie uspienie calego parlamentu, który mialby się podjac identycznego rozstrzygnieca.

Uvážíme-li, že by o naší akci tajné služby nejspíš předem věděly, mohl by to být způsob, jak je donutit, aby s námi jednaly. Možná už i jenom  kolektivní šíření tohoto textu by mohlo způsobit, že by s námi tajné služby začaly jednat. Musely by totiž, pokud je text správným návodem k výrobě přístrojů na dálkové ovládání mozku, mít obavu, že se ho zmocní kriminální živly. Fakt, že šíření mých textů bylo zablokováno na Facebooku a Twitteru a moje webová stránka vymazána, svědčí pro tuto možnost.

Rozwazmy stworzenie takiej sytuacji, zeby o naszej akcji dowiedzialy się sluzby specjalne. Moglby to być sposob, zeby je sklonic do negocjacji. Juz samym rozpropagowaniem tegu tekstu można by uzyskac, ze zaczeliby się z nami liczyc. Musialyby się bowiem obawiac, ze o ile ten tekst jest poprawna instrukcja do wytworzenia urzadzenia do zdalnego sterowania mozgiem, ze przejma je elementy kryminalne. Fakt, ze propagowanie moich artykulow zostalo zablokowane na Facebook-u i Twitterze a moje strony usuniete z sieci, dowodzi takiej mozliwosci.

Podívejme se teď, jak funguje lidská nervová soustava.  Lidské tělo je do značné míry tvořeno tekutinami, ve kterých se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty.

Przyjrzyjmy się zatem, jak funkcjonuje ludzki system nerwowy. Ludzkie cialo składa się w znacznej mierze z wody, w której kraza czasteczki, które bądź przyjely bądź oddaly jeden elektron i z tej racji maja albo ladunek dodatni, albo ujemny. Te czasteczki, ktorymi mogą być atomy, molekuly albo grupy molekul, nosza miano jonow.

Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem. V mnoha základních životních funkcích v lidském organismu hrají důležitou úlohu elektrické proudy, kterými jsou proudy těchto nabitých částic.

Plyny w ludzkim ciele są porownywalne do elektrolitow. W wielu podstawowych funkcjach zyciowych organizmow doniosla role odgrywaja prady elektryczne wytwarzane przez wspomniane naladowane czasteczki.

Zatímco  v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud prostřednictvím nabitých iontů. Proudy, vedené ionty, hrají významnou roli i ve fungování nervové soustavy.

Podczas gdy w przewodzie elektrycznym przeplyw pradu powoduja wolne elektrony, w ludzkim ciele prad elektryczny jest pradem naladowanych jonow. Prady naladowanych jonow odgrywaja znaczaca role w funkcjonowaniu systemu nerwowego.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů začaly synchronizovaně, ve shodné frekvenci, vysílat nervové vzruchy, kterým se odborně říká akční potenciály. Zdrojem akčních potenciálů jsou membrány neuronů.

Do tego, by czlowiek cos poczul, cos zrobil albo się nad czymś zamyslil, trzeba aby wielkie skupiska neuronow zaczeły synchronicznie w odpowiednich czestotliwościach wysylac impulsy nerwowe, które w fachowym nazewnictwie nosza miano potencjalow czynnosciowych. Miejscem, w ktorym powstaja potencjaly czynnosciowe są blony komorkowe neuronow.

Akční potenciály na membránách neuronů jsou vyvolávány změnou elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán.  K této změně napětí dochází přesunem kladně nabitých iontů z povrchu membrány, kde převažuje kladný náboj do vnitřní části membrány, kde převažuje záporný náboj. Odpálení akčního potenciálu má za následek elektricky negativní tok k další membráně, kde může vyvolat odpálení dalšího akčního potenciálu.

Potencjaly czynnosciowe na blonach komorkowych neuronow powstaja poprzez zmiane napiecia elektrycznego między wewnetrzna a zewnetrzna powierzchnia blony. Do tej zmiany w natezeniu dochodzi poprzez przesuniecie dodatnio naladowanych jonow z powierzchni blony, gdzie przewaza dodatni ladunek, do wewnetrznej czesci, gdzie przewaza ladunek ujemny. Wzbudzenie potencjalu czynnosciowego skutkuje miejscowa zmiana właściwości elektrycznych blony (depolaryzacja), które powoduje wzbudzenie wzdluz neuronu.

Otázka zní, jestli mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti neuronů, mohou vyvolat odpálení akčního potenciálu. Jednou z prvních metod, jak převést rozhlasové vysílání, nesené elektromagnetickými vlnami, ve kterých se střídá kladné a záporné elektrické pole, do stejnosměrného proudu, bylo použití elektrolytu, který vedl elektrický proud jenom jedním směrem, ale blokoval jeho pohyb opačným směrem.

Pytanie brzmi, czy mikrofale pulsujace na tych samych czestotliwosciach, na których pracuja neurony, mogą powodowac mechanizm spustowy potencjalow czynnosciowych. Jedna z pierwszych metod jak przekonwertowac radiowa emisje na fali nosnej pola elektromagnetycznego, w której nastepuja po sobie na przemian ladunki dodatnie i ujemne na prad staly, było wykorzystanie elektrolitu, który powodowal przeplyw pradu w jednym kierunku a blokowal mu droge w kierunku przeciwnym.

Elektrolyt tak proměňoval střídavý elektrický proud přicházející s elektromagnetickými vlnami v měnlivý stejnosměrný elektrický proud, který bylo možné proměnit v měnlivé a srozumitelné frekvence  řeči a hudby, vysílané reproduktorem. V tomto případě byly elektrolytem kyseliny.

W ten sposob elektrolit przemienial prad zmienny niesiony przez fale elektromagnetyczne w prad staly, który można było zamienic w zrozumiale czestotliwosci mowy i muzyki emitowane przez glosnik. W tym przypadku elektrolitem był kwas.

Kdyby tekutiny, respektive elektrolyty v nervových vláknech fungovaly stejným způsobem a na lidský organismus byly vysílány mikrovlny, pulsované ve frekvencích činnosti lidské nervové soustavy, přicházely by k membránám neuronů proudy iontů v těchto frekvencích, působily by jako nervový vzruch a vyvolávaly by přesuny iontů na membrány a odpalování akčních potenciálů a mohly by tak řídit činnost lidské nervové soustavy.

Gdyby ciecze lub raczej elektrolity we wloknach nerwowych dzialaly w ten sam sposob a ludzki organizm był poddany dzialaniu mikrofal o czestotliwosciach impulsow zbieznych z czestotliwosciami czynnosciowymi ludzkiego systemu nerwowego, czestotliwosci te wzbudzalyby w blonach komorkowych neuronow przeplyw pradow jonow o identycznych czestotliwosciach. Wywolywaloby to impulsy nerwowe, oraz przeplyw jonow wzdluz membrany i wzbudzenie potencjalow czynnosciowych. W ten sposob można by sterowac ludzkim systemem nerwowym.

Když jsem hledal, jestli má elektrolyt v lidském těle stejné vlastnosti jako elektrolyt, použitý při prvních rozhlasových přenosech, narazil jsem na experiment, při kterém byla měřena vodivost elektrolytu pro mikrovlny. Autoři zdůraznili význam jejich experimentu pro studium "vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů".

Kiedy szukalem informacji, czy elektrolit ma w ludzkim ciele stale parametry jak elektrolit, który był uzywany do pierwszych transmisji radiowych, natrafilem na opis eksperymentu, w ktorym mierzono przewodnictwo elektrolitu dla mikrofal. Autorzy podkreslali znaczenie ich badan dla zrozumiena kwestii oddzialywania mikrofal na ludzkie tkanki o wysokiej zawartosci wody i znacznym stezeniu jonowym.

K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů hrají významnou roli při odpalování akčních potenciálů neuronů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivost byla do jednoho Gigahertze.

W eksperymencie użyto roztworu soli. Sol ma wzór chemiczny NaCl, co oznacza, ze zawiera atomy chloru i sodu. Jony obu tych pierwiastków odgrywają znacząca role przy wzbudzaniu potencjału czynnościowego. Eksperyment wykazał, ze ten typ elektrolitu przewodzi mikrofale do 20 GHz, z tym ze w miarę wzrostu częstotliwości przewodnictwo spada. Najlepsze przewodnictwo otrzymywano do 1 GHz.

Jakkoli tekutina v nervových vláknech,  membrány a další součásti neuronů obsahují i draslík a vápník, je vysoce pravděpodobné, že pokud budou do elektrolytu  v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude na membrány axonů, které mají v nervovém systému řídící funkci a reagují odpalováním akčních potenciálů na změnu elektrického napětí, přicházet elektrický proud v těchto frekvencích a vyvolávat tak nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln.  Kdyby se kdokoli chtěl pokusit vyrobit takovou vysílačku, musel by mít nástup vln i pulsů ve vysílačce velmi ostrou hranu a časovač pulsů by musel mít přesnost na 1 tisícinu Hertze.

Mimo ze plyny we włóknach nerwowych, błony komórkowe neuronów i inne jego części zawierają potas albo wapn, jest wysoce prawdopodobne, ze póki do elektrolitu we włóknach nerwowych przenikają częstotliwości mikrofal o parametrach normalnej czynności systemu nerwowego, do błon komórkowych aksonów, które maja w systemie nerwowym sterującą funkcje i odpowiadają na zmianę napięcia elektrycznego wzbudzeniem potencjałów czynnosciowych, będzie docieral prad elektryczny o takich czestotliwosciach i będzie wywolywal odpowiedz systemu nerwowego w tych narzuconych czestotliwosciach impulsow wysylanych mikrofal.

Soudě podle uvedeného pokusu by pro dálkové ovládání činnosti lidské nervové soustavy bylo optimální používat mikrovlny ve frekvenci do jednoho Gigahertze. Dalším důvodem pro používání nižších mikrovlnných frekvencí je fakt, že s rostoucí frekvencí se snižuje hloubka, do které mikrovlny pronikají do lidské tkáně. Při pokusech detekovat mikrovlnné záření, které možná působí na zacílené osoby, by tedy měly stačit čítače frekvencí zachycující frekvence od 300 nebo méně Megahertzů do 3 Gigahertzů. Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém se také pohybují v tomto rozmezí. Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk 450 MHz a Allenu Freyovi se dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů.

Zatem wedle wzmiankowanego doswiadczenia do zdalnego wplywania na ludzki system nerwowy, najlepiej uzywac mikrofal w zakresie do 1 GHz. Kolejnym argumentem dla zastosowania niskich czestotliwosci mikrofal jest fakt, ze wraz z rosnaca ich czestotliwoscia, obniza się glebokosc, na jaka wnikaja do ludzkich tkanek. Przy probie wykrywania promieniowania mikrofalowego, które zostalo wycelowane w namierzane osoby, powinny wystarczyc mierniki wychwytujace czestotliwosci od 300 lub mniej MHz do 3 GHz. Opublikowane badania poswiecone oddzialywaniu mikrofal na ludzki organizm także poruszaja się w tym obszarze. Ross Adey w swoich badaniach nad odplywem wapnia z komorek nerwowych uzywal czestotliwosci 450 MHz. A Alan Frey skutecznie wysylal dzwiekowe sygnaly do mozgu za posrednictwem czestotliwosci w zakresie od 425 do 1320 MHz.

Nicméně pokusy detekovat radiofrekvenční záření u zacílených osob v těchto frekvencích zatím více méně selhávají. Do lidské tkáně by ale musely pronikat elektromagnetické vlny ve frekvencích atomů nebo iontů prvků, které se podílejí na formování nervového vzruchu.

Jednak eksperymenty majace na celu wykrycie częstotliwości promieniowania radiowego u osób namierzanych przy zastosowaniu podanych częstotliwości raczej zawodzą. Do ludzkich tkanek musiałyby docierać fale elektromagnetyczne o częstotliwościach atomów albo jonów pierwiastków, które biorą udział w tworzeniu impulsów nerwowych.

Zatím se mi podařilo najít frekvenci iontů Calcia a ta je frekvencí skoro infračerveného světla, stejně jako frekvence všech dalších iontů, které se mi podařilo najít. Skoro infračervené světlo je pohlcováno atmosférou a neproníká zdmi. Není tedy použitelné pro dálkové ovládání lisdského mozku.

Jak na razie nie zdołałem znaleźć częstotliwości jonów Wapnia a ta jest częstotliwością światła prawie że podczerwieni, tak samo jak częstotliwość wszystkich kolejnych jonów, które mi sudało znaleźć. Światło prawie że podczerwieni jest pochłaniane do atmosfery i nie przenika ścianami. Nie nadaje się więc do użycia do zdalnego sterowania mózgu ludzkiego.

V poslední době jsem komunikoval s mužem ze Slovenska, kterému se podařilo se dostat do elektromagneticky odstíněné místnosti na vědeckém pracovišti a i tam cítil účinky toho, co pokládá za elektromagnetické působení na jeho organismus. Místnost byla odstíněna do frekvence 18 GHZ.

Ostatnio rozmawialem z czlowiekiem ze Slowacji, ktoremu udostepniono w naukowej pracowni pomieszczenie ekranowane od fal elektromagnetycznych, ale i tam odczuwal efekty tego, co uwaza za oddzialywanie za pomoca fal elektromagnetycznych na jego organizm. Miejsce to było ekranowane do czestotliwosci 18 GHz.

Přítomným bych chtěl navrhnout, aby se mnou v létě navštívili opuštěný důl pod pohraniční horou Sněžka, kam není zavedeno elektrické vedení a neměly by tam pronikat žádné mikrovlny. Hodinový okruh s odbornými průvodci stojí 180 korun a dvouhodinový okruh stojí 350 korun. Chodí se s baterkami místy po žebřících a je k tomu tedy třeba určitá fyzická zdatnost. Prohlídky se objednávají v květnu. Pokud byste měli zájem o účast, dejte mi Vaši e-mailovou adresu hned po přednášce.

Obecnym chcialbym zaproponowac, zeby w lecie zwiedzili ze mna zamknieta kopalnie pod graniczna gora Sniezka, gdzie nie ma obwodow elektrycznych i nie powinny tam przenikac zadne mikrofale. Godzinny spacer z wykwalifikowanymi przewodnikami kosztuje 180 koron a dwugodzinny 350 korony. Chodzi się z latarkami, miejscami po drabinach a zatem wymagana jest dobra sprawnosc fizyczna. Zwiedzanie zamawia się w maju. Jesli chcielibyscie panstwo wziasc w tym udzial, proszę o podanie mi adresu e-mail-i zaraz po wystapieniu.

Účinky mikrovln by měly zmizet i při ponoření se pod vodu a ani to mi zatím nikdo nepotvrdil. Mám proto velmi vážné pochybnosti, že se při dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu skutečně používají mikrovlny. K jejich nevýhodám rozhodně patří energetická náročnost. K účinnému působení na vzdálený nervový systém by bylo potřeba velmi výkonné vysílačky, protože hustota vysílané elektromagnetické energie klesá se vzdáleností exponenciálně.

Oddzialywanie mikrofal powinny zniknac i przy zanurzeniu pod wode. Ale do tej pory nikt mi tego nie potwierdzil. Mam zatem bardzo powazne watpliwosci, czy przy zdalnym oddzialywaniu na ludzki system nerwowy rzeczywiście uzywa się mikrofal. Do ich niedogodnosci zdecydowanie należa wymogi energetyczne. Do skutecznego zdalnego oddzialywania na system nerwowy potrzebne by były potezne emitery, dlatego ze moc wysylanej energii elektromagnetycznej zmniejsza się eksponencjalnie wraz z odlegloscia.

Na konferenci Covert Harassment v Belgii mluvil Dr. Henning Witte o skalárních vlnách, které se šíří bez ztráty energie. Zaujalo mě na tom, že Nikola Tesla údajně rozsvítil žárovku na vzdálenost 42 kilometrů a obstaral jsem si proto jeho patent, abych na tuto technologii získal reálný náhled. Z patentu jsem zjistil, že k vysílání energie na dálku používal vysoké frekvence střídavého proudu.

Na brukselskiej konferencji o uporczywym nekaniu Dr. Hennig Witte mowil o falach skalarnych, które rozprzestrzeniaja się bez utraty energii. Zaintrygowal mnie fakt, ze Nikola Tesla rozswietlil zarowke z odleglosci 42 kilometrow i zapoznalem się z jego patentem, ze by mieć wyobrazenie o tej technologii. Z patentu wywnioskowalem, ze do zdalnego wysylania energii uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego.

Na Wikipedii jsem našel, že ani v jeho poznámkách nebyl nalezen záznam o tom, že by vyslal elektrickou energii na vzdálenost 42 km a že s tímto tvrzením přišel až jeho životopisec v roce 1942. Nikola Tesla zemřel v roce 1943. Je potvrzeno, že Nikola Tesla rozsvítil bez elektrického vedení žárovku na druhém konci jeviště. To ovšem mohl být, vzhledem k vysoké frekvenci střídavého proudu, který používal ve svém vysílači, snadno elektromagnetický přenos elektrické energie. Je zřejmé, že kdyby Teslův bezeztrátový přenos elektrické energie fungoval na velké vzdálenosti, pohybovaly by se nejpozději v druhé světové válce americké tanky a letadla s použitím dálkového přenosu elektrické energie. Dodnes tomu tak není.

Na Wikipedii znalazlem, ze w jego notatkach nie było wzmianki o tym, ze wysłał energie elektryczna na odleglosc 42 kilometrów. Twierdził tak tylko jego biograf w 1942 roku. Nikola Tesla zmarl w 1943 roku. Wiadomo, ze Nikola Tesla rozświetlił bezprzewodowo żarówkę na drugim końcu sceny. Moglo tak być, jako ze w swoim nadajniku uzywal wysokich czestotliwosci pradu zmiennego. Mogl zatem wykorzystac elektromagnetyczna fale nośną. Jest oczywiste, ze gdyby bezstratny przesył elektrycznej energii działał na wielkie odległości, najpóźniej w Drugiej Wojnie Światowej amerykańskie czołgi i samoloty poruszałyby się z użyciem zdalnego przesyłu energii elektrycznej. A do dzisiaj tak się nie dzieje.

Texty o skalárních polích, které jsem četl, byly velmi nekonkrétní a neposkytovaly žádnou jinou možnost ověření, než Teslův pokus. O bezeztrátovém přenosu energie a dálkovém působení na lidskou nervovou soustavu psali i ruští vědci, kteří v podstatě stejné účinky, jaké by mohla mít skalární pole, popisovali jako účinky torzních polí.

Teksty o falach skalarnych, które mialem okazje czytac, były bardzo malo konkretne i nie donosiły o zadnym znaczacym eksperymencie. O bezztratnym zdalnym przesyle energii na ludzki system nerwowy pisali rosyjscy naukowcy, którzy przypisywali identyczne oddziaływanie, jak przy falach skalarnych, polom torsyjnym.

Pokoušel jsem se kdysi existenci torzních polí, podle jejich návodů, experimentálně ověřit, ale experimenty neměly žádný výsledek. Navíc jsem se dozvěděl, že ruští vědci popisovali jako účinky torzních polí na chladnutí roztavené oceli, fyzikům dobře známý účinek magnetického pole. Jsem přesvědčen, že jak v případě skalárních polí, tak v případě torzních polí, jde o vědecké mystifikace, které vytvořili vojenští vědci, kteří nesmějí publikovat své utajené výzkumy, ale přesto chtějí dát veřejnosti najevo, že něco vymysleli. Existují ovšem metody bezeztrátového dálkového přenosu informací, které byly  vědecky ověřeny. Jedná se o nelokální spojení elektronů a fotonů.

Probowalem zgodnie z ich instrukcjami eksperymentalnie potwierdzic istnienie pol torsyjnych, ale bez rezultatu. W dodatku dowiedzialem się, ze rosyjscy naukowcy opisywali jako dzialanie pol torsyjnych na chlodzenie surowki stali, dobrze znane z fizyki oddzialywanie pola magnetycznego. Jestem przeswiadczony, ze tak jak w przypadku fal skalarnych, w przypadku pol torsyjnych chodzi o naukowa mistyfikacje wojskowych uczonych, którzy nie maja odwagi upublicznić swoich utajnionych badan, chcieli jednakże wyjawić publiczności, ze coś wymyślili.

Pisał: Mojmir Babáček

Tłumaczył: Mieczysław Chorzempa

 

Udostępnij:
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
mateusz1605
mateusz1605
2 lat temu

Mnie się boją fałszywi prorocy i bestia których z pomocą Pana Boga udało mi się pogromić szatana nie dam rady ale Nazywam się Mateusz Bobola obwołali mnie królem choć to dla mnie uwłaczające boKrólem jest tylko Jezus Chrystus a Królową Maryja Panna.

NA moim oknie wisi karka z nazwiskami osób którzy stoją za sprzedaża Polski psychotroniką i jakże prymitywnych zabiegów paramedycznych oraz swojej religii opartej na satanizmie.

Zapisz się do newslettera
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x