Zawiadomienie do PG o przestępstwie elektronicznego torturowania

Toruń dn. 16-06 -2020r.

Stowarzyszenie

STOP Zorganizowanym

Elektronicznym Torturom

Bernarda Zofia Filipiak

ul. Słowackiego 23A/25 m 15

87-100 Toruń

Adres do korespondencji :

ul. Krótka 7C/6

05-402 Otwock

Prokuratura Generalna

ul. Hoża 76/78

00-682 Warszawa

Do wiadomości :

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny RP

Sz. p. Zbigniew Ziobro -Warszawa

ul. Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw

 

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. Stowarzyszenie STOPZET ponownie zawiadamia Prokuraturę Generalną o podejrzeniu popełniania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przestępstw polegających na stosowaniu wobec obywateli polskich tortur fizycznych i psychicznych z użyciem broni elektromagnetycznej, mikrofalowej i sonicznej, jak również prześladowania/nękania obywateli polskich w ich domach oraz miejscach publicznych przez zorganizowane grupy przestępcze tzw gang stalking oraz cyberprzestępczości, co skutkuje rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu Karnego a szczególnie postanowień Konstytucji RP jako aktu prawa nadrzędnego, czyli ustawy zasadniczej :

 

Art. 39 Nikt nie może zostać poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody,

Art. 40 Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu, okrutnemu traktowaniu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, zakazuje się kar cielesnych,

Art. 41 Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą,

Art.47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Ponadto art. Kodeksu Karnego w szczególności :

 

Art. 156 KK -Spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

Art. 157 KK -Spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu,

Art. 160 KK – Narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia

Art. 190a KK – Nękanie/Stalking,

Art. 193 KK – Zakłócania miru domowego,

Art. 246 KKZnęcanie fizyczne i psychiczne

Art. 267 KK-Bezprawnego uzyskania informacji,

a w związku z tym :

 

1. Stowarzyszenie STOPZET wnosi o wszczęcie postępowania przygotowawczego i ustalenie wszystkich sprawców zaangażowanych w torturowanie fizyczne i psychiczne polskich obywateli poprzez oddziaływanie na nich wiązkami broni elektromagnetycznej, mikrofalowej, sonicznej,poprzez chipy, mikrochipy i nanotechnologię oraz stosowanie zorganizowanego gang stalkingu z wykorzystaniem systemów elektronicznych oraz stalkingu fizycznego, w tym również ustalenia innych jednostek i osób zajmujących się stosowaniem i kierowaniem zbrodniczą działalnością wymierzoną przeciwko polskim obywatelom oraz ofiarom tych nielegalnych doświadczeń i eksperymentów.

 

2.Stowarzyszenie wnosi o objęcie postępowaniem przygotowawczym także osób poszkodowanych z poprzedniego zawiadomienia z dnia 29 września 2016r. (sygn. Akt PR 2Ds 643/16 ) wniesionego przez Stowarzyszenie STOPZET do Prokuratury Generalnej.

 

3.Stowarzyszenie wnosi o utworzenie w Prokuraturze Generalnej Departamentu lub Wydziału do nadzorowania spraw podległych Prokuratur Rejonowych, do których wysyłane są względem właściwości Zawiadomienia dotyczące przestępczości zorganizowanej w związku z używaniem na ludności cywilnej broni energii skierowanej, nanotechnologii oraz cyberprzestępczości ;

 

4.Stowarzyszenie wskazuje jako podejrzanego o testowanie na ludności cywilnej broni energii skierowanej, nanotechnologii, Ministerstwo Obrony Narodowej i podległy mu Inspektorat Innowacyjnych Implementacji Technik Obronnych (I3TO ) we współpracy w tym zakresie z Policją w rejonach, gdzie przebywają wytypowani Targeci tj. osoby poddane ww testom oraz psychiatrów, (głównie konsultantów wojewódzkich) koordynujących pracą podległych im lekarzy psychiatrów w ramach programów strategicznych dla wojska .

 

Ponadto

Stowarzyszenie wnosi o przesłuchanie następujących osób w charakterze świadków:

 

 

1. Byłego ministra MON Antoniego Macierewicza na okoliczność wypowiedzi w sprawie eksperymentów z bronią elektromagnetyczną na Polakach od lat 80-tych na Konferencji w dniu 12 marca 2016r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dwukrotnie -adres :Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 

2. Byłego szefa I3TO – płk Leszka Cwojdzińskiego na okoliczność stwierdzenia w wywiadzie ze I3TO zajmuje się energią skierowaną i nanotechnologią i współpracy z DARPĄ, co może wskazywać na zaangażowanie jednostki, którą kierował ,w nielegalną działalność testowania i eksperymentowania na cywilnej ludności polskiej, broni energii skierowanej, nanotechnologii a w szczególności połączenia interfejs mózg-komputer.- Adres do ustalenia , gdyż nawet Wikipedii nie ma informacji ,że był szefem w I3TO, gdzie ostatnio pracował, gdzie fragment z wywiadu z tamtego okresu zastał zamieszczony w pierwszym piśmie do byłego szefa MON .

 

3. Obecnego szefa I3TO , na okoliczność zaangażowania jednostki, którą kieruje w nielegalną działalność testowania i eksperymentowania na Polakach z użyciem broni energii skierowanej, nanotechnologii, testowania interfejsów -mózg -komputer, co skutkuje zadawaniem psychofizycznych-fizycznych tortur oraz nieludzkiego zbrodniczego traktowania – adres : Krajewskiego 3/5 00-909 Warszawa

 

4. Szefa KGP na okoliczność współtworzenia struktur do nękania i torturowania

na co wskazuje całkowicie bierna postawa podczas zgłaszanych przestępstw z

zakresu gang stalkingu, totalnej inwigilacji, tortur psychofizycznych

oraz brak odpowiedzi w sprawie spotkania z przedstawicielem STOPZET oraz braku

jakiejkolwiek reakcji na zgłaszanie przestępstw z udziałem policjantów w

Komisariatach Rejonowych.

 

5. Byłego Szefa Biura Obrony Narodowej płk. Dariusza Wiśniewskiego na okoliczność jego wypowiedzi udzielonej podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia STOPZET w 2017 roku i potwierdzenia przez niego, że te tortury są objęte programami współpracy z NATO a Stowarzyszenie STOPZET ma poczekać, aż przedstawiciele polskiego rządu (Prezydent RP, oraz Minister MON ) zakończą rozmowy z NATO oraz, że pisemna odpowiedź w tej sprawie Stowarzyszenie otrzyma do końca czerwca 2017 roku.

 

6. Psychiatrę wojskowego Aleksandra Araszkiewicza zatrudnionego w charakterze Szefa od neuroobrazowania w Toruńskim Ośrodku – Interpersonalne Centrum Nowych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na okoliczność prowadzenia eksperymentów na mózgu osoby, bez jej zgody i wiedzy. Akta sprawy Prokuratury Rejonowej…. ( Sygn. Akt 2Ds. 1.201-Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum- Zachód ) ad. – ul. Willowa 4 – 87-100 Toruń

 

7. Konsultanta Krajowego – wojskowego psychiatrę Piotra Gałeckiego na okoliczność popierania eksperymentów wojskowych polegających na kontrolowaniu mózgu (Mind Control) bez zgody i wiedzy ofiar tym eksperymentom poddawanych.

 

Uzasadnienie

 

Wniosek Stowarzyszenie STOPZET, o wszczęcie postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie jest motywowany tym, że nielegalne działania z użyciem broni elektromagnetycznej wymierzone przeciwko polskim obywatelom przybierają coraz bardziej na sile, co skutkuje, że w społeczeństwie jest coraz więcej poszkodowanych osób. Ostatnio także w znacznym stopniu zintensyfikowano elektroniczne torturowanie członków Stowarzyszenia STOPZET. Zachodzi więc uzasadniona obawa, że stosuje się na szeroka skalę zaplanowane nielegalne działanie wymierzone przeciwko niewinnym ludziom za pomocą nowoczesnych technologii wojskowych.

 

Do niniejszego Zawiadomienia o przestępstwie na dzień dzisiejszy zostały dołączone dokumenty od 21 poszkodowanych osób, zawierające szczegółowe opisy dramatycznych doświadczeń w związku z napromieniowywaniem ich wiązkami fal elektromagnetycznych, laserowych, mikrofalowych oraz uporczywego stalkingu. Wielu członków STOPZETU oraz inne poszkodowane osoby ze względu na zły stan zdrowia wywołany elektronicznymi torturami nie były w stanie sporządzić opisu własnych doświadczeń i przesłać je do Stowarzyszenia.

 

Większa ilość część osób poszkodowanych zaniechała sporządzenia opisu ich doświadczeń w obawie, że może to spowodować stosowanie wobec nich jeszcze większych tortur fizycznych oraz prześladowań.

 

Na skutek tych nielegalnych działań osoby poszkodowane doznały licznych obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu, ogromnych cierpień fizycznych i psychicznych. W wielu przypadkach osoby poszkodowane wskazywały na nękanie/stalking, mobbing w miejscach pracy, akty wandalizmu w ich domach oraz cyberprzestępstw.

 

Z przedstawionych opisów jednoznacznie wyłania się usystematyzowany schemat działań wymierzonych przeciwko ludzkości, godzących w najwyższe dobra człowieka jakimi sa jego życie i zdrowie, wolność, prywatność i nietykalność osobista., mienie. Ochrona prawna tych dóbr wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Karnego i Konstytucji RP. W związku z tym, że prowadzone działania polegające na torturowaniu polskich obywateli, ich nękaniu, oraz totalnej inwigilacji podejmowane są z rażącym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego zatem koniecznym jest niezwłoczne podjęcie przez organy ścigania (Policję i Prokuraturę) stosownych działań zmierzających do wykrycia sprawców tego nielegalnego procederu, postawienie ich w stan oskarżenia oraz prewencyjne uniemożliwienie popełniania tego rodzaju przestępstw w przyszłości .

 

Dowód :Zał. nr 1 -Opisy stanów faktycznych od osób poszkodowanych wraz z dowodami dołączone do tego Zawiadomienia oraz do Zawiadomienia z dnia 29/09/2016 roku.

 

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom zrzesza osoby poszkodowane w wyniku stosowania wobec nich zdalnych bezdotykowych elektronicznych tortur, stalkingu, uszkodzeń sprzętu elektronicznego oraz inwigilacji i infiltracji rozmów i zawartości telefonów komórkowych i komputerów.

 

Stowarzyszenie powstało w roku 2015 i zostało zarejestrowane w KRS. Potrzeba utworzenia i zarejestrowania Stowarzyszenia wynikła z faktu, że setki Polaków w kraju a także za granicą sygnalizowało zjawisko stosowania wobec nich tortur fizycznych i psychicznych na skutek kierowania na ich ciało wiązek fal elektromagnetycznych, laserowych i mikrofalowych. Osoby te zgłaszały również fakty osaczania i nękania ich różnymi metodami przez grupy zorganizowanego gang stalkingu. Okoliczności i doświadczenia osób poszkodowanych wskazywały na usystematyzowany schemat skierowanych przeciwko nim i na ich szkodę działań. W każdym niemal opisie otrzymanym od pokrzywdzonych dochodziło do traumatycznych doświadczeń takich jak, brutalny gang stalking. Osoby poszkodowane informują w swoich opisach oraz podczas bezpośrednich rozmów, że funkcjonariusze policji, są także zaangażowani w pewne techniki prześladowcze na osobach wytypowanych do nękania.

 

Oprócz gang stalkingu drugą metodą prześladowań jest stosowanie wszelkich odmian tzw. 'broni energii skierowanej, która podczas zadawania fizycznych tortur wykorzystuje infradźwięki i energię elektromagnetyczną (włączając w to lasery , masery, mikrofale ,promieniowanie radiowe ,światło widzialne pulsujące z częstotliwością fal mózgowych itp).

W sygnalizacjach skierowanych do STOPZET-u osoby poszkodowane skarżyły się, że na skutek fizycznych tortur występowały u nich m.in takie objawy jak : czasowe lub trwałe uszkodzenie wzroku, słuchu, palpitacje serca, gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, zakłócenie procesów mentalnych, modyfikuje zachowania lub reakcje emocjonalne, zakłócenia snu (lub długotrwała bezsenność np.) drgawki, utrata równowagi, ostre bóle w całym ciele, blokowanie ruchomości kończyn i stawów, poparzenia na skórze , zawroty i ostre bóle głowy, omdlenia, zaburzenia pracy wielu narządów wewnętrznych etc.

 

Wszystkie opisane doświadczenia załączone do tego Zawiadomienia pochodzą od osób, które są celem systemowych działań. Torturowanie i prześladowania stosowane jest na wytypowanych osobach, czyli także członkach Stowarzyszenia STOPZET, którzy postanowili się zrzeszyć i działać razem przeciwko zadawanym represjom i prześladowaniom. Osoby poszkodowane cierpią na skutek stosowanych wobec nich tortur i nie mogą uzyskać nigdzie pomocy.

 

Istniejące zjawisko torturowania i nękania polskich obywateli na coraz szerszą skalę może pozostawać w związku z przestępczą działalnością zorganizowanych grup wdrażających globalnie tzw. “ Program-Mind Control” – Kontrola Umysłu. Stosowane bowiem przez “Mind Control” formy i metody torturowania, prześladowania i osaczania człowieka są podobne do form i metod prześladowania, które opisują poszkodowani polscy obywatele.

 

Jak wynika z opisów osób poszkodowanych nielegalne działania wobec nich mają charakter kompleksowy i dotykają wielu aspektów ich życia, a głównie polegają na:

 

1. Torturowaniu elektronicznym – Skutkuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia Targeta oraz godzi w jego nietykalność osobistą

 

Wiązki promieni z broni elektromagnetycznej (zwanej również w nomenklaturze naukowej, publicystycznej oraz wojskowej “bronią energii skierowanej”) posiadają zdolność łatwego przenikania przez trwałe przeszkody takie jak mury, betony, szyby w oknach, ściany, drzwi etc. Jest to bardzo zaawansowana nowoczesna technologia, która pozwala na precyzyjne ukierunkowanie oddziaływania tych promieni bezpośrednio na konkretną osobę, nawet w tłumie.

 

Elektroniczne torturowanie osoby wywołuje ogromny ból w całym ciele oraz organach wewnętrznych oraz powoduje poparzenia i siniaki na skórze, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia poprzez zmiany w obrębie układu stawowo-mięśniowego, tworzenie się cyst w kościach, groźnych tętniaków w naczyniach krwionośnych, zawałów serca, wylewów krwi do mózgu oraz daje podłoże do szybkiego rozwoju różnego rodzaju chorób nowotworowych w organizmie człowieka.

 

Napromieniowywanie szkodliwymi wiązkami ludzi ma na celu wywołanie symptomów chorób naturalnych i szybką degradacją stanu zdrowia, co prowadzi osobę do przedwczesnej śmierci.

 

Oddziaływanie wiązkami broni energii skierowanej na organizm ludzki wywołuje również bardzo szybko zmiany w obrębie łańcucha DNA poprzez załamanie najpierw systemu metabolicznego, a następnie systemu immunologicznego, czego konsekwencją jest przedwczesna śmierć osoby określanej w nomenklaturze tych przestępczych działań jako. “TARGET “ lub “CEL”.

 

Niewinni ludzie są okrutnie torturowani w ich własnych domach oraz miejscach publicznych. W początkowej fazie ofiary tych działań nie mają świadomości co jest przyczyna ich cierpień oraz kto im te cierpienia zadaje.

 

Są to tak zwane “Tortury Bezdotykowe”, które przybierają bestialskie, sadystyczne, nieludzkie wręcz metody, takie jak : przypiekanie mikrofalami lub laserami różnych części ciała w tym również miejsc intymnych , podkręcanie fal mózgowych ,zadając potworny ból, deformowanie postawy, kończyn górnych i dolnych, ograniczanie zdolności poruszania się, zadawane impulsami infradźwiękowymi ostry ból różnych narządów wewnętrznych przez wprowadzenie ich w rezonans. W ramach zadawanych tortur są elektroniczne gwałty, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Najbardziej jednak chyba przerażające i destrukcyjne jest to, że osoby poszkodowane są programowane poprzez napromieniowywanie ich mózgów oraz centralnego układu nerwowego co umożliwia oprawcom wchodzenie i ingerencje w sferę myśli ofiary. Konsekwencja takich manipulacji w ludzkim mózgu jest to, że wówczas człowiek nie jest w stanie rozpoznać co jest jego myślą, a co już jest sztucznym tworem. Wielu poszkodowanych słyszy syntetycznie wytworzone głosy w głowie komentujące ich aktywność i zachowanie w czasie rzeczywistym , albo słyszy swoje myśli zwerbalizowane we własnej głowie. Osoba podłączona do komputera, nie ma możliwości rozeznać, kiedy to jest jej własne zachowanie a kiedy jest to zachowanie zdalnie sterowane.

 

Działania te, to ogólnie rzecz ujmując, okrutne tortury psychofizyczne za pomocą najnowszych technologii militarnych testowanych na cywilach. Technologie te pozwalają dowolnie wpływać za pomocą urządzeń np. radioelektronicznych na naszą fizjologię, indukować emocje i wpływać na procesy kognitywne, bez naszej wiedzy i z całkowitym pominięciem naszej wolnej woli.

 

Wiele osób w ten właśnie sposób doprowadzono do samobójczej śmierci. Tortury stosowane na Targetach stopniowo doprowadzają do wywoływania poważnych chorób naturalnych prowadzących wyniszczenia stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci, degradacji stanu psychofizycznego, życia osobistego, kariery zawodowej, możliwości zarobkowania, a co za tym idzie ruinę finansową, osamotnienie i w konsekwencji bezdomność.

 

Szkodliwość oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego oraz bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka została niepodważalnie stwierdzona przez naukowców z dziedziny medycyny i fizyki. Jest to fakt powszechnie znany, co spowodowało że, Unia Europejska oraz rządy wszystkich państw prowadziły w życie odpowiednie akty prawne, które określają dopuszczalne normy promieniowania elektromagnetycznego w rejonach zamieszkałych przez ludzi.

 

VIDE Zał. “C”-Materiały źródłowe i informacyjne dot. broni elektromagnetycznej, elektronicznych tortur oraz technik Programu “Mind Control”

 

2. Uporczywym Nękaniu/Gang stalking – Skutkuje utratę wolności osobistej Targeta

 

Polega na osaczaniu i obserwowaniu osoby 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu przez odpowiednio do tego celu zaangażowanych osobników tzw. gang stalkers. Działania gangstalkers są działaniami zorganizowanych grup przestępczych, którzy z chęci osiągnięcia korzyści makatkowej w postaci wysokiego wynagrodzenia, angażują się w ten nielegalny proceder. Inwigilacja ta prowadzona jest poprzez umiejscowienia stałej siedziby/tzw.dziupli/ do obserwacji w najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie mieszkania obserwowanej osoby. W ramach tych działań mieszkanie osoby obserwowanej zazwyczaj jest za implantowane elektronicznymi urządzeniami ułatwiającymi prowadzenie obserwacji. Ostatnio takie działania mogą być prowadzone również poprzez lasery, które są na wyposażeniu policji, drony ,satelity itp. Powszechne są akty wandalizmu w mieszkaniu ofiary takie jak zabieranie małowartościowych przedmiotów, bądź ich przestawianie, niszczenie ubrań, obuwia i elektronicznego sprzętu. dochodzi jednak także nawet do okradania sejfów w domach z wartościowych rzeczy czy materiałów.

 

Obserwacja i nękanie osoby prowadzone są również, poza jej miejscem zamieszkania w miejscach publicznych takich jak: galerie handlowe, transport publiczny, parki przystanki komunikacji miejskiej etc.

 

Dzisiejszy powszechny monitoring publiczny skorelowany z centralnymi ośrodkami decyzyjnymi pozwala na całkowitą inwigilacje osoby targetowanej w czasie rzeczywistym oraz za pomocą dzisiejszych implantów, które są trzykrotnie mniejsze od grubości włosa. Takie chipy można podać praktycznie wszędzie nawet podczas rutynowego zabiegu pobierania krwi.

 

Prześladowanie też prowadzone jest w miejscu pracy osoby, aby pozbawić ją możliwości zarobkowania i rozwijania kariery zawodowej. Działania te mają na celu wywoływanie u tej osoby, stanu zastraszenia, stanów lękowych oraz różnego rodzaju obsesje.

 

Nękania i agresywne prześladowania mają służyć kompletnemu zrujnowaniu życia osoby poprzez systematyczną degradację jej stanu zdrowia, ruinę zawodową i finansową oraz jego alienację w społeczeństwie. Stosowane w tym zakresie metody sa bardzo precyzyjnie zaplanowane, aby nikt nie uwierzył osobie prześladowanej, że ma tego rodzaju doświadczenia.

 

Typowym też jest podważanie reputacji Targeta w miejscu pracy i otoczeniu. Szczególnie wtedy kiedy Target zaczyna się skarżyć na uporczywe nękanie, szybko podejmowane sa przeciwko niemu działania mające na celu jego izolację w kręgach zawodowych, społecznych oraz rodzinnych .w najbliższym otoczeniu.

 

Osoby poszkodowane nigdzie nie mogą uzyskać żadnej pomocy. Cicho cierpią w ich własnych domach. Odrzuceni przez społeczeństwo, okrutnie torturowani i prześladowani wyrafinowanymi metodami zorganizowanych grup przestępczych (gangstalkers). Tymczasem organy ścigania, lekarze oraz media wobec tych dramatycznych próśb o pomoc zachowują obojętną i niechętna postawę przypominającą wręcz zmowę milczenia.

 

VIDE! Zał. “D” – Torturowanie ludzi za pomocą Zdalnego Monitorowania Organizmu Człowieka. Remote Neural Monitoring /RNM/. Informacje i Materiały Źródłowe.

 

3. Podłączaniu osób do zdalnie inwigilującej procesy myślowe oraz parametry ludzkiego organizmu technologii satelitarnej Remote Neural Monitoring wraz z możliwością wpływania na funkcje życiowe człowieka- Skutkuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz nietykalności osobistej osób prześladowanych.

 

Z licznych wypowiedzi targetów polskich i zagranicznych wynika, że zdecydowana część z nich, wskazuje na technologię Remote Neural Monitoring jako źródło i powód swojego cierpienia. Z informacji uzyskanych od byłego pracownika NSA John St. Clair Akwei wynika, że technologia powstała w Stanach Zjednoczonych, jednak na efekty jej działania uskarżają się także obywatela całego świata, a zatem wszystko wskazuje na to, że technologia ta stosowana jest też przez inne kraje. Technologia RNM opiera się na zdalnych i bezdotykowych metodach odczytywania myśli z umysłu ludzkiego, diagnozowania stanów fizjologicznych organizmu ludzkiego, ale też w rezultacie na zdalnej możliwości oddziaływania na umysł i ciało człowieka poprzez promieniowanie elektromagnetyczne. Wskazuje się też, że częścią tej technologii są nowoczesne komputery kwantowe, które z przetwarzania informacji gromadzonych przez stały monitoring osób targertowanych tworzą bazy informacyjne dotyczące kompilowania pozyskanych myśli w indywidualnie spersonalizowany zbiór danych, w tym tendencji i skłonności; budujące algorytmy rozpoznawania wzorców behawioralnych zaprojektowane do przewidywania przyszłych działań danej osoby.

 

Na podstawie myśli danego człowieka można przewidzieć, co zrobi ta osoba. Tego rodzaju informacje są dzisiaj podstawą istnienia matriksa myślowego, który z coraz większą precyzją jest w stanie określić zdarzenia świata i pojedynczego człowieka w nim, a zatem służy niejednokrotnie „do rozkładania kart w grze” z zajęciem od razu uprzywilejowanej pozycji.

 

Z licznych zagranicznych przykładów wynika, że aby system mógł gromadzić dane zaciągnięte z ludzkiego umysłu i następnie je ponownie wdrażać musi nastąpić wyjątkowa trauma w życiu osoby podłączonej pod system, gdyż tylko poprzez ciągłe utrzymywanie tej osoby w stanie lęku, zagrożenia, cierpienia system gwarantuje połączenie z umysłem osoby badanej przez tą technologię.

 

Właśnie z uwagi na taką technologię system wydaje się wyjątkowo skandaliczny i brutalny w stosunku do osób prześladowanych, gdyż z założenia potrzebuje dużej ilości ludzkiego stresu oraz cierpień fizycznych i psychicznych, aby mógł wyprodukować istotne dla służb informacje. Szczegółowy opis tego systemu znajduje się w zał. „D”.

 

VIDE! Zał. “D” – Torturowanie ludzi za pomocą Zdalnego Monitorowania Organizmu Człowieka. Remote Neural Monitoring /RNM/. Informacje i Materiały Źródłowe.

 

Wszystko wskazuje na to, że eksperymenty „mind control” i podłączanie ludzi w ramach tych procederów w „zbiorczy umysł” do komputerów kwantowych z ich „kabalistycznymi możliwościami” jest planem scalenia tego systemu na bazie szybkiego i ogólnie dostępnego internetu „5G; 6G i dalsze G”. Warto wspomnieć tutaj, że istnieje dosyć duża grupa ludzi na świecie, w tym też specjalistów z dziedziny medycyny, biologii czy fizyki, która w tego typu rozwiązaniach widzi duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Niektóre Państwa odstępują nawet od stosowania tych technologii z uwagi na duże ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych czy chorób układu krążenia, ale i zniszczenia całego eko systemu.

 

A w związku z tym:

 

Stowarzyszenie STOPZET domaga się wskazania jednostek i urzędów odpowiedzialnych za wdrożenie i użytkowanie technologii Remote Neural Monitoring w Polsce, a przede wszystkim natychmiastowego wyłączenia z systemu wobec osób, które zostały przez nas objęte niniejszym zawiadomieniem, jak i też innych osób prześladowanych w Polsce.

 

– Stowarzyszenie STOPZET domaga się badań analizatorem spectrum w celu wykrycia radiacji w ich organizmch na okoliczność chipów oraz domaga się rzetelnych opisów ich badań już wykonanych ( TK, RM, EEG) , które to opisy są zafałszowane na okoliczność wykrycia ciała obcego w organiźmie lub zafałszowania wyników z funkcjonowania poszczególnych partii mózgu osoby badanej, a co jest potwierdzane w prywatnych rozmowach z lekarzami w kraju i za granicą.

 

– Stowarzyszenie STOPZET domaga się ponadto zakazu przyjmowania, dystrybucji i wykorzystywania przez system zdalnego monitorowania neuronowego jakichkolwiek danych biometrycznych (w szczególności cyfrowego odcisku mózgu) osób objętych niniejszym zgłoszeniem, jak i też innych osób prześladowanych w Polsce,

 

– Stowarzyszenie STOPZET domaga się także zaprzestania inicjacji mind games w połączeniu ze „zbiorczym umysłem” w stosunku do osób objętych niniejszym zgłoszeniem, jak i też innych osób prześladowanych w Polsce.

 

4. Cyberprzestępstwach wymierzonych przeciwko Targetowi- Skutkuje naruszenie jego prywatności

 

Targeci jako grupa poddana testom i eksperymentom mają przez 24 godz na dobę inwigilowane telefony i komputery , hakowane są ich systemy w urządzeniach , podsłuchiwane rozmowy, czytanie smsów , modyfikowanie treści e-maili oraz przekierowywanie ich do innych adresatów , wykradanie danych i dowodów na zaistniałe przestępstwa, przekierowywanie połączeń z list kontaktowych w telefonie do nieznanych osób, usuwanie konaków z list kontaktowych itp Konsekwencją jest manipulacja życiem targeta oraz zachowaniami w jego otoczeniu . Ten fakt został ujawniony przez media :

 

“Pegasus umożliwia wgląd w treść wiadomości tekstowych, e-maili, aktywności w mediach społecznościowych i obsługiwanych na telefonie dokumentów. Z łatwością można pobrać prywatne zdjęcia czy filmy. Nie oprą mu się również wszystkie komunikatory szyfrujące wiadomości. Z jego pomocą można też dowolnie modyfikować ustawienia telefonu, jak i śledzić lokalizację użytkownika.

 

Do tego typu prześladowań włączono osoby z różnych warstw społeczeństwa, od dyrektorów, kierowników najpoważniejszych firm, czy absolwentów renomowanych uczelni zagranicznych po najniższą, nie niewykwalifikowane osoby oraz młodzież. Co może wskazywać, że jest to eksperyment, dla którego ważny jest bardzo szeroki przekrój społeczny różnych osobowości, niż status społeczny ofiar prześladowanych. Należy też podkreślić, że pacjenci szpitali psychiatrycznych to właśnie w większości Ofiary tych technologi, Bardzo często wykorzystuje się do takich eksperymentów również więźniów, którzy są z nami w kontakcie oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

 

Tak więc podkreślić należy, że opisane powyżej metody i formy nielegalnego działania wymierzonego przeciwko polskim obywatelom w pełni wyczerpują znamiona przestępstw z rażącym naruszeniem wymienionych na wstępie przepisów Kodeksu Karnego oraz Konstytucji RP. Zachodzi więc pytanie kim są sprawcy tych przestępczych działań oraz kto zadecydował i wprowadził testy/eksperymenty medyczno-militarne na ludności polskiej bez wiedzy i zgody poszkodowanych..

 

W związku z tym, że jak do tej pory organy powołane do wykrywania przestępstw i zbrodni ludobójstwa nie wszczęły żadnego śledztwa przeciwko tym którzy na to zezwolili, oraz przeciwko tym, którzy te przestępstwa popełniają, toteż Stowarzyszenie wnosi ustalenie tych jakże istotnych faktów.

 

VIDE Zał. “C”-Materiały źródłowe i informacyjne dot. broni elektromagnetycznej, elektronicznych tortur oraz technik Programu “Mind Control”wraz z komentarzami Stowarzyszenia STOPZET.

 

Stowarzyszenie po raz pierwszy skierowało zawiadomienie do Prokuratury Generalnej w roku 2016, po tym jak stosowanie eksperymentów z bronią elektromagnetyczną na Polakach od lat 20-tu, potwierdził sam Minister A. Macierewicz na Konferencji w dniu 12 marca 2016r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 

Wniesione do Prokuratury Generalnej przez Stowarzyszenie STOPZET Zawiadomienia z dnia 29/09/2016 r o podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę polskich obywateli, jak również zawiadomienia wnoszone indywidualnie przez osoby poszkodowane bezpośrednio do Policji i Prokuratury nie doprowadziły do ustalenia sprawców, a dochodzenia we wszystkich sprawach zostały umorzone.

 

Organy ścigania w tych przypadkach ewidentnie uchybiały ciążącym na nich obowiązkom jakimi jest konieczność przeprowadzenia podstawowych czynności operacyjnych z urzędu, a których w tych sprawach nie przeprowadzano.

 

Również zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu przygotowawczym skierowane do sądów nie były uwzględniane. Sądy regularnie wydawały orzeczenia oddalające zażalenia jako bezzasadne utrzymując w mocy zaskarżone orzeczenia jako słuszne pod względem formalno-prawnym.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że organy ścigania (Policja i Prokuratura) w dalszym ciągu kategorycznie odmawiają wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących torturowania polskich obywateli wiązkami fal elektromagnetycznych, laserowych etc. oraz nękania ich przez zorganizowane grupy przestępcze gangstalkers. Natomiast wszczęte postępowania są umarzane wobec niewykrycia sprawców, albo ze względu na brak znamion popełnienia przestępstwa w rozumieniu powołanego przepisu lub ze względu na brak cech czynu karalnego.

 

Dlatego celowym jest aby Prokuratura Generalna w trybie nadzoru zbadała zasadność wydanych w tych sprawach na etapie postępowania przygotowawczego orzeczeń o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu.

 

Zachodzi więc pytanie, kto zadecydował i wprowadził testy/eksperymenty medyczno-militarne na ludności polskiej bez wiedzy i zgody poszkodowanych.

Do Prokuratury należy ustalenie jak na dzień dzisiejszy wygląda ten zbrodniczy proceder w Polsce , kto zleca i kto w tak okrutny sposób torturuje osoby zgłoszone w tym Zawiadomieniu.

 

A więc były minister MON A. Macierewicz z racji zajmowanego stanowiska, niewątpliwie posiada wiedzę w temacie, a przynajmniej powinien, a więc przesłuchanie byłego ministra jest zasadne i konieczne do ustalenia wszystkich faktów z tym związanych.

 

Dowód : Zał. Nr2 -Kserokopia Zawiadomienia z dnia 29-09-2016r. skierowanego do Prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

Dowód : Zał. Nr 3– Kserokopia Uzupełnienie do Zawiadomienia z dnia 21-10-2016r.

Dowód : Zał. Nr4– Kserokopia Zażalenia z dnia 10-01-2017 r. na postanowienie PR w Toruniu -Sygn. Akt PR 2 Ds. 643 /16

VIDE!- Zał. A– Wypowiedź byłego Ministra MON w sprawie eksperymentów na polskich obywatelach z zastosowaniem broni elektromagnetycznej. Wraz z materiałami źródłowymi i informacyjnymi.

 

Stowarzyszenie zawiadomiło także Ministerstwo Obrony Narodowej i otrzymało potwierdzenie w formie podziękowania za zgłoszenie przypadków potwierdzających, że ludzie doświadczają skutków użycia wobec nich broni elektromagnetycznej. W analogicznym czasie ok. 100 osób poszkodowanych wniosło indywidualnie skargi do MON. A w odpowiedzi na wniesione skargi także otrzymywały podziękowania za zwrócenie uwagi na wykorzystywanie broni Energi skierowanej w nieuprawniony sposób.

 

Dowód : Zawiadomienie MON z dnia 23-03-2016r. o torturowaniu ludności polskiej z broni energii skierowanej (16 załączników drastycznych przykładów) (Zał. „B”nr 1)

 

Dowód : Odp. z MON na pismo do STOPZET : „MON uprzejmie dziękuje za przedstawienie stanowiska w dyskusji, które w ostatnim czasie nie jest sygnałem odosobnionym oraz MON zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru .Stąd niezwykle istotna jest lektura nadesłanych 16 opisów objawów u konkretnych osób”. ( Zał. „B” nr 2)

 

Dowód : Odp. z MON na pismo do osoby poszkodowanej z użyciem słów : Dziękujemy za zwrócenie uwagi na wykorzystywanie w nieuprawniony sposób broni energii skierowanej ( Zał. „B” nr 3)

 

MON skierował nas do jednostki o nazwie Inspektorat Innowacyjnych Implementacji Technik Obronnych (I3TO ) jako Inspektoratu powołanego do kontaktu z nami w tej sprawie. Co było dla nas oczywistym, gdyż ów inspektorat jest odpowiednikiem amerykańskiej DARPY i z nim współpracuje, testując nowe technologie stamtąd pochodzące.

 

Natomiast I3TO zaraz po tym jak wysłaliśmy pismo z prośba o spotkanie w tej sprawie zamieściło na swojej stronie Komunikat, że to nie oni są adresatem naszej i innych osób skarg i zapytań. Bez wskazania, kto jest tym właściwym adresatem? Inspektorat jest tylko jednostką podległą pod MON, a więc za całość działań odpowiada MON. Czyli rozpoczęto dość często stosowaną spychologię z powodu niefortunnego ujawnienia kwestii eksperymentów przez samego Ministra Antoniego Macierewicza.

 

Dowód: komunikat na stronie I3TO z dnia 2 maja 2016r. (Zał. „B” nr 4 )

 

Dowód: VIDE Zał. “B”– Zawiadomienie i korespondencja z Ministerstwem Obrony Narodowej wraz z materiałami źródłowymi i komentarzami Stowarzyszenia STOPZET.

 

W dniu18 kwietnia 2016 r w siedzibie MON odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia STOPZET z przedstawicielami I3TO oraz Kierownikiem Departamentu Skarg i Wniosków MON. W spotkaniu uczestniczył radca prawny MON , który już na wstępie spotkania poinformował, że w przypadku dochodzenia odszkodowania od MON w trybie procesowym cały ciężar dowodowy będzie spoczywał na powodzie, a więc na Stowarzyszeniu lub na ofiarach tortur. Oświadczenie to, jednoznacznie potwierdza fakt, że MON, liczy się z procesami o odszkodowanie, które mogą być przeciwko temu Ministerstwu wniesione. A tym samym przyznaje, że to właśnie na MON spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza.

 

Tymczasem udział przedstawicieli Stowarzyszenia w tym spotkaniu miał na celu uzyskanie od MON informacji czy na obywatelach polskich testowana jest broń elektromagnetyczna i wskazanie kto konkretnie zajmuje się torturowaniem niewinnych ludzi. Oczekiwaliśmy również od MON pomocy w celu natychmiastowego zaprzestania tych nielegalnych działań .

 

Podkreślenia wymaga fakt, że 2017 roku w siedzibie MON ponownie odbyło się kolejne spotkanie podczas, którego Szef Biura Obrony Narodowej płk. Dariusz Wiśniewski wyraźnie potwierdził, że te tortury są objęte programami współpracy z NATO i Stowarzyszenie STOPZET ma poczekać, aż przedstawiciele polskiego rządu (Prezydent RP, oraz Minister MON ) zakończą rozmowy z NATO. A pisemna odpowiedź w tej sprawie otrzymamy do końca czerwca 2017 roku. Niestety do chwili obecnej Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej odpowiedzi ani też pomocy w sensie ochrony obywateli przed tymi działaniami . STOPZET pozostawiło wówczas kolejne pismo :

 

Dowód : Pismo STOPZET do MON z dnia 29-03-2017r lipca 2017r. (Zał „B”. Nr 5 )

Ten sam Szef Biura Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Dariusz Wiśniewski w jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że „Bywają jednak takie sprawy, do których rozwiązania nie mamy kompetencji. To sprawy, które już w trakcie ich wyjaśniania okazują się przestępstwem czy poważnym wykroczeniem. Przekazujemy je wtedy organom właściwym do rozstrzygnięcia, a więc Żandarmerii Wojskowej czy prokuraturze. „

 

Do ustalenia wobec tego jest, dlaczego MON sprawy naszych zgłoszeń nie przekazał dalej, skoro sam się tym nie zajął?. Wcześniej jednak stwierdzając i dziękując za zwrócenie uwagi na wykorzystywania w nieuprawniony sposób broni energii skierowanej.

 

Można przypuszczać, że MON i Minister Antoni Macierewicz znają sprawców, ale z jakiegoś powodu nie mogli ich ujawnić. Podobnie nasuwa się podejrzenie, że nasze Państwo /poprzez przedstawicieli na najwyższym szczeblu/ zaplanowało i wdrożyło program doświadczeń i eksperymentów wobec cywilnej ludności polskiej z użyciem najnowszych technologii militarnych pod auspicjami NATO. A MON pomimo otrzymania licznych skarg od osób poszkodowanych nie zgłosił tych przestępczych działań do organów ścigania. Zaniechanie złożenia zawiadomienia ewidentnie uchybiło postanowieniom zawartym w Regulaminie MON na, który powołuje się były szef Departamentu Skarg i Wniosków p. płk Dariusz Wiśniewski .

 

Torturowanie ludności cywilnej bronią energii skierowanej w ramach testów i programów strategicznych prowadzone jest wbrew polskiemu prawu, Konstytucji RP oraz przepisom unijnym.

 

Należy ustalić zatem, kto personalnie w RP odpowiada za wprowadzenie takiego bestialskiego procederu jak tortury elektroniczne na bezbronnej ludności cywilnej oraz kto jest sprawca zadawania tortur. Ustalenie to jest niezwykle istotne, ponieważ skutkiem tych nielegalnych działań jest często szybka śmierć człowieka.

Nas, jako osoby torturowane przez 24 godz. na dobę , nie interesują żadne eksperymenty i ustalenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych realizowanych w ramach NATO . Nas chroni prawo polskie i Konstytucja, która zabrania eksperymentów na ludziach bez ich zgody. Tym bardziej, że nie unormowano wymagań prawnych dla przeprowadzania testów w zakresie broni energii skierowanej, nanotechnologii.

 

W założeniach dla projektów NCBiR w Konkursie nr 1/PS/2014 pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej ” czytamy :

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o zastosowanie broni wykorzystującej energię skierowaną będzie wymóg przeprowadzenia odpowiednich badań oraz testów. W państwach, w których technologia broni nieśmiercionośnej została opracowana, konieczne było przeprowadzenie testów na ludziach. Także w Polsce w związku z wdrożeniem nowoczesnej technologii będzie to nieuniknione. Trzeba zatem podkreślić, iż w chwili obecnej, polski system prawny nie uregulował skutecznej ochrony uczestników badań naukowych przed pokrzywdzeniem i wykorzystaniem.”

Dowód : Kserokopia strony od 13 i 18 Założeń do projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej ” -Założenia do projektów w Konkursie nr 1/PS/2014 (zał” B ” nr 14)

Vide: Zał. “ B”– Zawiadomienie i korespondencja z Ministerstwem Obrony Narodowej wraz z materiałami źródłowymi i komentarzami Stowarzyszenia STOPZET.

Stowarzyszenie i poszkodowani indywidualnie wystosowali też pisma do Komendanta Komendy Głównej Policji z żądaniem wyjaśnienia w sprawach torturowania osób prześladowanych oraz przypadków okradania ich, także przy pomocy policji. Stowarzyszenie zwracało się również z pismem o spotkanie w tej sprawie z Komendantem KGP, lub z jego przedstawicielem. Ale ten wniosek także pozostał bez odpowiedzi. Komendant KGP obowiązany jest przedstawić społeczeństwu powód, dla którego Policja w Polsce odmawia wszczęcia postępowania w sprawach zgłaszanych przez osoby elektronicznie torturowane. Dochodzi bowiem do paradoksów, ponieważ policjanci z Komisariatów Rejonowych Policji w Polsce , odsyłają osoby poszkodowane na skutek elektronicznych tortur, aby w takich sprawach zwracali się o pomoc do Stowarzyszenia STOPZET.

 

Przypuszczać można, że policjanci wiedzą, że tego rodzaju zgłoszenia na Policję skazane są na niepowodzenie. Tymczasem Stowarzyszenie nie posiada żadnych uprawnień do ścigania przestępców tylko zrzesza osoby poszkodowane. Można więc również przypuszczać, że na szczeblu centralnym zapadły decyzje i polecenia zalecające Komisariatom Policji nie przyjmowanie zgłoszeń od osób elektronicznie torturowanych.

 

Przesłuchanie zatem Komendanta Głównego policji, jest także zasadne, gdyż blokowanie przyjmowania zawiadomień od osób poszkodowanych oraz odmawianie wszczęcia postępowania na skutek realizowania/jak można przypuszczać/ zaleceń organów szczebla centralnego jest niedopuszczalne.

Dowód : Kserokopia pism do KGP z dnia 08-11-2017 o spotkanie z Komendantem KGP lub jego przedstawicielem ( Zal. 'C’ Nr 1)

Prawie wszyscy poszkodowani są podłączeni do systemu komputerowego inwigilującego nasze procesy myślowe oraz parametry naszego organizmu, ale nie wszyscy są tego faktu świadomi. Znaczna jednak część osób zauważa u siebie podłączenie ich fal mózgowych do interfejsu mózg-komputer (RNM)i całodobowy wpływ na ich funkcjonowanie, zachowanie i emocje a przede wszystkim ciągły i permanentny stres.

Bardzo duża grupa osób ma emitowane głosy wprost do czaszki, komentujące aktualną rzeczywistość Targeta. To właśnie te emitowane zdalnie głosy do głowy są u przeważającej dzisiaj części, zwłaszcza młodych osób, przyczyną samobójstwa i przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej.

Dowód : opisy od osób poszkodowanych i ich dowody w tym Zgłoszeniu jak i poprzednim

Dowód : link Lista z numerami patentów na opisane metody tortur zawarte w Zgłoszeniu : https://www.usa-anti-communist.com/ard/US_PatentedMindControl.php

(Zał. nr 6 )

VIDE -Zał. “C” Materiały źródłowe i informacyjne dot. broni elektromagnetycznej, elektronicznych tortur oraz technik Programu “Mind Control”wraz z komentarzami Stowarzyszenia STOPZET.

 

Przesłuchanie wymienionych powyżej psychiatrów jest również konieczne i zasadne na okoliczność częstego udziału psychiatrii w tym procederze , a który to udział w zgłoszonych opisach doświadczeń przez poszkodowanych bardzo często się przewija jako dodatkowy element dyskryminacji , ale i pewnych form programowania umysłu

 

Stowarzyszenie otrzymało informacje od organizacji międzynarodowych, że w dniu 28 lutego 2020r.w Genewie profesor Nils Melzer, specjalny sprawozdawca ONZ ds. Tortur i innego okrutnego nieludzkiego poniżającego traktowania i karania, oficjalnie potwierdził, że istnieją tortury elektroniczne, i obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie legalnego zwalczania tych tortur.

Cyt. z czasopisma The Guardian :

Promieniowanie elektromagnetyczne, radar i technologie nadzoru są wykorzystywane do przenoszenia dźwięków i myśli do ludzkiego mózgu. ONZ rozpoczęło dochodzenie po otrzymaniu tysięcy zeznań od tak zwanych „osób ukierunkowanych”(TI). A prowadzący to śledztwo profesor Nils Melzer jest ekspertem w dziedzinie prawa międzynarodowego, od 2016 r. i pełni funkcję Kierownika Praw Człowieka w Genewskiej Akademii Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka. Jego zespół znalazł dowody na to, że technologia elektroniczna jest używana do zadawania poważnych cierpień psychofizycznych .

 

VIDE -Zał. “C”Materiały źródłowe i informacyjne dot. broni elektromagnetycznej, elektronicznych tortur oraz technik Programu “Mind Control”wraz z komentarzami Stowarzyszenia STOPZET.

 

Specjalny sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ (HRC) ds. Tortur ujawnił podczas 43. HRC, że technologia cybernetyczna jest wykorzystywana nie tylko w Internecie i sieci 5G. Służy również do zdalnego atakowania osób – poprzez zastraszanie, nękanie i publiczne poniżanie.”

 

Dowód : Link do strony Theguardian, w tłumaczeniu z translatora – https://www.theguardian.com/film/2020/feb/13/eminent-monsters-a-manual-for-modern-torture-review-moazzam-begg?fbclid=IwAR2dx7t7Rlj6xjQ_UP76NiOuRW5LB6DSM44tErJgCneyWpuhfsZEWsLwM0k (Zal. „C’ nr 7 )

 

Metody jakimi operują współcześni oprawcy, są łudząco podobne do tych z okresu II WŚ stosowanych przez nazistowskich oprawców. Z tą jednak różnicą, że współcześni oprawcy działają z ukrycia a wiązki promieni z broni elektromagnetycznej są niezauważalnie, bezszelestnie przenikają wszystkie przeszkody zadając ofiarom ogromny ból i cierpienie. Stosowane obecnie w XXI wieku wobec niewinnych ludzi elektroniczne bezdotykowe tortury są bardziej wyrafinowane i bardziej precyzyjne w zadawaniu człowiekowi bólu i cierpienia. Odebrano ofiarom zdalnych bezdotykowych tortur, prawo do wolności, odebrano im ich “mir domowy”, ponieważ ich mieszkania i domy zamieniły się w miejsce okrutnych kaźni i tortur, przed którymi nigdzie nie ma schronienia.

Dlatego też Stowarzyszenie informuje, że w przypadku braku podjęcia przez Prokuraturę Generalna właściwych działań w tym zakresie Stowarzyszenie STOPZET podejmie odpowiednie kroki na arenie międzynarodowej łącznie ze skarga do Międzynarodowej Komisji RHC przy ONZ

 

W tym stanie rzeczy niniejsze zawiadomienie stało się konieczne i w pełni uzasadnione. Stowarzyszenie oczekuje od Prokuratury Generalnej właściwego zrozumienia powagi sytuacji oraz szybkiego podjęcia stosownych działań, aby powstrzymać to niebezpieczne, a szybko rozszerzające się o charakterze przestępczym zjawisko, które niesie ze sobą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia polskiego społeczeństwa.

 

Informujemy, że poszkodowani jeszcze nadsyłają swoje zgłoszenia, więc lista osób jeszcze nie jest zamknięta i wkrótce Zawiadomienie zostanie uzupełnione o kolejne zgłoszenia .

 

Załączniki:

1. Zawiadomienie o przestępstwie ( pismo główne z 3 zał. ) oraz zał. :

2. Zał. A

3. Zał. 'B’ z 14 załącznikami

4. Zał. 'C’ z 6 -ma załącznikami

5. Zał.’ D’

6. Zał. 'E’

7. Lista z 21 nazwiskami osób poszkodowanych

8. 21 Zgłoszeń od oso poszkodowanych do pisma przewodniego

Do wiadomości :

RPO

Prezydent RP

Premier

PAP

Media

Udostępnij:
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się do newslettera
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x