Informacja stowarzyszenia STOPZET przedłożona specjalnemu sprawozdawcy ONZ

 

Specjalny Sprawozdawca ds. tortur i złego traktowania Organizacji Narodów Zjednoczonych prof. Niels Melzer zwrócił się o przekazanie opinii z całego świata na temat tortur i złego traktowania (w tym również tortur elektronicznych), celem dołączenia tych informacja do rocznego raportu, który ma być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu ONZ na kolejnej sesji w październiku 2021 r.

Jak podkreślił prof. Melzer zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub kar (dalej: „tortur i znęcania się”) jest powszechnie uznany za absolutny i niepodlegający uchyleniu, a od zakończenia II wojny światowej państwa poczyniły bezprecedensowe wysiłki w celu ustanowienie krajowych i międzynarodowych ram normatywnych i instytucjonalnych w celu jego praktycznej realizacji. Niemniej jednak obecnie tortury i złe traktowanie są nadal praktykowane niemal bezkarnie na całym świecie, a ofiary takiego procederu, a także ich krewni prawie nigdy nie otrzymują odszkodowań, zadośćuczynienia i rehabilitacji, do których są uprawnieni na mocy prawa międzynarodowego.

Fakt, że osoby odpowiedzialne za popełnienie, podżeganie, wyrażanie zgody lub przyzwalanie na tortury lub złe traktowanie – czy to państwa, ich urzędnicy i służby, czy organizacje, korporacje i osoby prywatne – nie są pociągane do odpowiedzialności, oznacza, że w praktyce istnieje „luka w odpowiedzialności”, która istotnie podważa zarówno skuteczność zakazu tortur i złego traktowania, jak i wiarygodność międzynarodowych zobowiązań państw członkowskich ONZ w tym zakresie. W rezultacie brak odpowiedzialności potęguje ból i cierpienie spowodowane torturami i złym traktowaniem, zwielokrotniając i przedłużając traumę i niesprawiedliwości doświadczane przez poszczególne ofiary i szersze społeczności.

W celu zapewnienia odpowiedzialności za tortury kluczową motywacją przy opracowywaniu norm prawnych i mechanizmów instytucjonalnych było skuteczne wprowadzenia zakazu tortur i złego traktowania. W tych wysiłkach odpowiedzialność za tortury i związane z nimi złe traktowanie została powiązana nie tylko z zadośćuczynieniem, ale także szerzej z zapewnieniem sprawiedliwości, pojednania i praworządności oraz zapobieganiem naruszeniom w przyszłości. Niemniej jednak niedociągnięcia normatywne, instytucjonalne i proceduralne, a także celowe utrudnianie i celowe uchylanie się od odpowiedzialności są nadal powszechne na całym świecie i łącznie utrzymują strukturalną lukę.

W świetle powyższych spostrzeżeń oraz zgodnie z opinią Rady Praw Człowieka, aby w wykonywaniu swojego mandatu Specjalny Sprawozdawca twierdzi, że nadszedł czas, aby przyjąć kolejny okres przejściowy. Dlatego należy przedłożyć sprawozdanie Zgromadzeniu Ogólnemu w temacie odpowiedzialności za tortury i znęcanie się. Na potrzeby niniejszego raportu napływające informacje mogą mieć charakter wielokierunkowy: jako odnoszące się do procesów, mechanizmów i innych okoliczności, w których zainteresowane strony są zobowiązane do wyjaśnienia swoich działań lub zaniechań w odniesieniu do tortur lub złego traktowania oraz do poniesienia konsekwencji i zadośćuczynienia za wszelkie naruszenia. W szczególności planowane sprawozdanie ma na celu:

– przedstawienie przeglądu najważniejszych wyzwań prawnych i praktycznych, które sprzyjają powstawaniu obecnej, systemowej luki w odpowiedzialności za tortury i złe traktowanie;

– zbadaniu różnorodnych funkcji (np. naprawczych lub prewencyjnych) i form (np. indywidualnych lub zbiorowych / instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne lub społeczne formy oddziaływania/).

Aby wspomóc prace nad wyżej wymienionym sprawozdaniem, Specjalny Sprawozdawca stara się przeprowadzić szerokie konsultacje z ekspertami i zainteresowanymi stronami.

Stowarzyszenie STOPZET w piśmie z maja 2021 r. zwróciło się do prof. N. Melzera z szeroką informacją w temacie realizowanych w Polsce nielegalnych tortur elektronicznych, które sprawiają ogromny ból, wywołując choroby oraz śmierć ludzi świadomych i nie tego przestępczego procederu. Władze naszego kraju jak dotychczas honorują taki stan rzeczy. Jak uważamy, wykonują odgórne nakazy, pytanie jest czyje? To właśnie powinno być podstawą wyjaśnień na szczeblu globalnym. Wszak to organizacja, której jednym z celów jest współpraca przy rozwiązywaniu problemów międzynarodowych i przy promowaniu poszanowania dla praw człowieka .

Jesteśmy ofiarami bestialskiego procederu, którego celem są eksperymenty militarno-medyczne na bezbronnej, cywilnej ludności polskiej, służące najpewniej rozwojowi nowoczesnych technologii wojskowych. Członkowie naszego Stowarzyszenia w dużej części zostali wyznaczeni do roli tzw. królików doświadczalnych, na których testuje się różńego rodzaju rodzaje broń mikrofalową, psychotroniczną, soniczną, biochemiczną, ale także przeprowadza się wspomagające ten arsenał militarny, eksperymenty ze zdalnym odczytem fal mózgowych ofiar. Czyli podłączano układ nerwowy nieświadomego człowieka do interfejsu mózg -komputer (RNM-remote-neural-monitoring). Do tego trwa niezwykle brutalny i zintensyfikowany gangstalking, doprowadzający często do załamania nerwowego i śmierci samobójczej.

Stowarzyszenie w dokumencie odniosło się do zagadnień prawnych, technicznych oraz zadziwiającego stanowiska państwa polskiego w powyższym temacie. Stanowiska zupełnie nieracjonalnego w świetle zdarzeń i informacji, które napływają do nas z całego świata. Stowarzyszenie podkreśla, że eksperymenty które mają miejsce w Polsce są w pełni nielegalne, również w świetle krajowego prawodawstwa. Jak zaznacza Prezes Stowarzyszenia Zofia Filipiak ofiary tego bestialstwa liczą na skuteczną interwencję i zmiany systemowe na szczeblu międzynarodowym oraz pomoc dla ofiar elektronicznych tortur i gangstalkingu, w postaci:

– natychmiastowego zaprzestania tortur wszelkiego rodzaju,

– odszkodowań i rehabilitacji dla ofiar przestępstw za utratę zdrowia,

– nagłośnia zbrodni cichego ludobójstwa na szczeblu ONZ,

– ustanowienie kolejnego procesu norymberskiego.

Link do informacji:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/S

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się do newslettera
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x