Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia można pobrać klikając w LINK

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”

 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Stowarzyszenie STOPZET.

 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o  stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń

 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar kraju i zagranicy z poszanowaniem obowiązującego prawa miejscowego.

 4. Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci i logo zatwierdzonych przez Zarząd.

 5. Logo, według załączonego wzoru, podlega ochronie prawnej.

 §3

 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód z odpłatnej działalności pożytku  publicznego służy wyłącznie  realizacji celów statutowych tj. na realizację celów pożytku publicznego.

 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Może również zatrudniać  pracowników do wykonywania celów statutowych.  Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby  nienależące  do Stowarzyszenia.

§4

 1. Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami realizującymi takie same lub podobne zadania statutowe.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i o podobnych celach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną, określoną w Statucie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz ochrony praw człowieka.

 2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości stosowania sztucznego, zmiennego promieniowania elektromagnetycznego rozumianego m.in. jako: fale radiowe, mikrofalowe, skalarne, promieniowanie podczerwone, pola torsyjne, fale akustyczne (infradźwięki i ultradźwięki), oraz wiele innych urządzeń elektronicznych emitujących ukierunkowane wiązki energii – nagłaśnianie wszelkich negatywnych skutków oddziaływań ww. zjawisk na człowieka bez jego zgody i inne żywe organizmy.

 3. Dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych zakazujących tak świadomego jak i nieświadomego wpływania na zdrowie człowieka za pomocą inteligentnych programów mentalnych, sterowania tymi programami za pomocą fal mózgowych, sterowania zmiennym polem elektromagnetycznym sprzężonym z ludzkim układem nerwowym i mogącym zdalnie na niego wpływać.

 4. Zrzeszanie członków społeczeństwa, którzy czuja się zagrożeni lub są przekonani iż ingeruje się w ich układ nerwowy.

 5. Podejmowanie działań na rzecz pomocy, wsparcia i aktywizacji osób dotkniętych problemem emisji ukierunkowanych wiązek energii i innych o podobnym charakterze. Działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności na rzecz osób niezdolnych do podjęcia aktywności zawodowej, samostanowienia, na skutek ww. oddziaływań,

c) działalności na rzecz osób nieletnich jak i w wieku emerytalnym

d) wspierania i promocji wolontariatu.

§6

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Bezpośrednią edukację społeczeństwa m.in. na temat szkodliwości smogu elektromagnetycznego, oddziaływania zdalnych technologii psychotronicznych na funkcjonowanie każdego człowieka znajdującego się w zasięgu jej działania bez względu na grubość ścian czy inne sposoby zabezpieczeń.

 2. Poszerzanie świadomości opinii publicznej o szkodliwości społecznej i zagrożeniach płynących z nieświadomego funkcjonowania pod wpływem pulsowania psychotronicznego, które łamie wszelkie prawa nadane człowiekowi naturalnie oraz zapisane w konstytucji.

 3. Aktywne wsparcie osób utrzymujących kontakt z psychiatrami w celu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia za sprawą błędnej diagnozy psychiatrycznej, ze względu na posiadaną przez poszkodowanego świadomość i podejrzenie znajdowania się w polu nieustannego, zdalnego oddziaływania psychofizycznych technologii wpływających negatywnie na działanie mózgu.

 4. Informowanie lekarzy psychiatrów o dostępnych metodach ochrony i niwelowania skutków oddziaływania radiacji zmiennego pola elektromagnetycznego, bardzo prostych i bezinwazyjnych pomiarach na obecność ciała obcego emitującego sygnał radiowy z lub do organizmu.

 5. Pomoc osobom pokrzywdzonym w powrocie do życia w społeczeństwie.

 6. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi i akademickimi w celu popularyzowania wiedzy na temat szkodliwości oraz demaskowania oddziaływania sztucznego pola elektromagnetycznego na ludzki układ nerwowy, fal niskiej i wysokiej częstotliwości.

 7. Współpracę ze środowiskiem naukowym w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczo-naukowych.

 8. Wspieranie osób pokrzywdzonych w zakresie medycznym, psychologicznym i technologicznym.

 9. Realizowanie zadań mających na celu ochronę oraz przywrócenie zdrowia osób, na których regularnie dokonywane są zdalnie zorganizowane działania,  kwalifikujące się jako tortury, wbrew woli, a często też bez świadomości poszkodowanych.

 10. Pomoc osobom pokrzywdzonym w sprawach, w których naruszono prawa człowieka i prawa obywatelskie poprzez wytaczanie powództw na rzecz pokrzywdzonych jak również przystępowanie do tych postępowań, na każdym ich etapie, za zgodą powoda, w szczególności poprzez reprezentowanie stron oraz bieżące doradztwo prawne, merytoryczne, techniczne.

 11. Pomoc ofiarom przestępstw, ich rodzinom jak również spadkobiercom ofiar w dochodzeniu naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, jak również krzywd moralnych poprzez wytaczanie powództw za zgodą powoda w tych sprawach oraz przystępowanie za zgodą powoda do tych postępowań.

 12. Działania w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, zrzeszanie osób pokrzywdzonych, współpracę członków Stowarzyszenia, organizowanie spotkań osób pokrzywdzonych.

 13. Upowszechnianie swobód obywatelskich i postaw tolerancji w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.

 14. Organizowanie szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji, a także działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym mające na celu przeciwdziałanie stosowaniu zdalnej przemocy elektromagnetycznej i używaniu innych zdalnych technologii mogących wpływać na ludzki system nerwowy nie pozostawiając po sobie zauważalnego śladu, wbrew woli i bez wiedzy osób poddawanych ich działaniu.

 15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom.

 16. Podnoszenie świadomości środowiska medycznego (ze szczególnym uwzględnieniem psychologów, psychiatrów i neurologów), organów ścigania, a także środowiska naukowego, w zakresie szkodliwości długofalowego poddawania organizmu na działanie radiacji promieniowania elektromagnetycznego i innego, wpływającego na ludzki układ nerwowy.

 17. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.

 18. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej w zakresie wyznaczonym przez cele statutowe.

 19. Gromadzenie środków finansowych i zasobów rzeczowych m.in. poprzez: akcje charytatywne, zbiórki publiczne, wsparcie funduszy celowych przez sponsorów prywatnych, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz poprzez darowizny, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 20. Realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej m.in. poprzez działalność charytatywną i humanitarną, organizowanie wsparcia moralnego i materialnego dla osób pokrzywdzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie.

 21. Współpraca z mediami i informowanie społeczeństwa o problematyce Stowarzyszenia i jego działalności.

 22. Opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych na potrzeby Stowarzyszenia i prowadzenia kampanii informacyjnej.

 23. Prowadzenie ośrodków wsparcia, organizowanie różnych form samopomocy, świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, poradnictwa, zwiększenie dostępności do diagnostyki specjalistycznej oraz usług psychologicznych, popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozostających w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi na rzecz osób oczekujących pomocy, podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin oczekujących wsparcia we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

 24. Prowadzenie działalności opartej o współpracę z innymi organizacjami członkowskimi, gdzie indziej niesklasyfikowanymi, przy czym działalność ta może być odpłatną działalnością pożytku publicznego i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz osób, o których mowa w § 5 pkt. 6.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Zwyczajnych

 • Wspierających

 • Honorowych

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,

c) złoży wypełnioną i podpisaną czytelnym podpisem deklarację członkowską.

 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia wymagania określone w § 8 pkt 1 lit. a-c.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna oraz prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

6. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W ten sam sposób następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

7. Formę i rodzaj wsparcia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

8. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo conajmniej 3 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

e) regularnie opłacać składki

f) brać udział w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

 

10. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności ,

e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

11. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do udziału w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym i korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

12. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w sposób ustalony z Zarządem, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§9

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

b) wykluczenie przez Zarząd:

I. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

II. za uporczywe nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

III. za nieopłacanie składki członkowskiej przez okres 1 roku,

IV. za niszczenie dobrego wizerunku Stowarzyszenia wbrew ostrzeżeniom.

c) śmierć członka oraz na skutek utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§10

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§11

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

§12

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W pozostałych przypadkach należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i dokonać nowego wyboru organu.

§13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, jeden raz na 12 miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 3. Zarząd informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

 4. Zawiadomienie członka Stowarzyszenia przez Zarząd o Walnym Zebraniu Członków może dokonać się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, za uprzednią zgodą członka Stowarzyszenia na ten rodzaj zawiadomienia. Nie odczytanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w sposób wskazany w pkt. 2,3 i 4:

a) z własnej inicjatywy

b) na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

6. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, a także goście w roli obserwatora.

7. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

8. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

9. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w Walnych Zebraniach Członków i korzystać z prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość, za uprzednim powiadomieniem Zarządu o tej formie udziału w Walnym Zebraniu Członków.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym finansowych,

c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)uchwalanie zmian Statutu,

f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

g) rozpatrywanie odwołania się członków od uchwał Zarządu,

h) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

j) uchwalanie i przyjmowanie budżetu,

k) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

 

§14

 1. Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw szczególnych, przewidzianych w niniejszym Statucie, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zebrania 30 minut po pierwszym terminie.

 3. W drugim terminie Walne Zebranie jest władne podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego organu. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków jest Prezes Zarządu, Wiceprezes lub wskazana przez ww. osoba będąca członkiem Zarządu.

 5. Zmiany Statutu, składu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 3.

 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 7. Organy Stowarzyszenia w każdej sprawie mogą uchwalić tajność głosowania

§15

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 3. Zarząd składa się z  5 – 7 (z pięciu do siedmiu) członków wybranych przez Walne Zebranie.

 4. W skład zarządu wchodzą:

a) prezes,

b) wiceprezes,

c) sekretarz,

d) skarbnik,

e) 3 (trzech) członków Zarządu.

 

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków,

d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnego Zebrania,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

g) prowadzenie i planowanie budżetu,

h) zatrudnianie osób w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

i) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

j) uchwalanie odrębnych regulaminów celowych,

k) podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji pozostałych organów,

l) zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianach Statutu.

 

7. Umowy i inne zobowiązania zawierane przez Stowarzyszenie podpisują w imieniu Zarządu Prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia i członek Zarządu.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej oraz pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, a także nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Członkowie Zarządu, po powołaniu poprzez Walne Zebranie Członków, niezwłocznie wskazują formę kontaktu, np. adres poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ V

POSIEDZENIA ZARZĄDU

§16

 1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu bądź inny członek Zarządu.

 4. Zwołujący ma obowiązek zawiadomić członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób.

 5. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad.

 6. Członek Zarządu może żądać zwołania posiedzenia, podając proponowany porządek posiedzenia. W takim wypadku posiedzenie zwołuje się uwzględniając sprawy wskazane we wniosku, w czasie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem telekonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli zapewniają one należytą identyfikację członków Zarządu.

 2. Odbycie posiedzenia w formie telekonferencji lub innej jest możliwe, jeśli wszyscy członkowie Zarządu potwierdzą otrzymanie zawiadomienia, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi porządku posiedzenia, terminu i sposobie odbycia posiedzenia co najmniej na jeden dzień przed terminem posiedzenia.

§18

 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 2. Zarząd może podejmować uchwały w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny być sporządzone na piśmie i podpisane przez Prezesa Stowarzyszenia, pod rygorem nieważności uchwały.

 4. Członkom Zarządu doręcza się projekty uchwał, jakie mają być podjęte i mają oni prawo złożyć na piśmie, sprzeciw co do ich treści.

 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać co najmniej: porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał, listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz podpis wyznaczonego protokolanta.

 6. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub wiceprezes i ich treść Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§19

 1. Głosowania nad uchwałami są jawne, lub tajne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz w przypadku szczególnych okoliczności.

 2. Zarząd uchwałą podejmuje decyzję o sposobie przeprowadzenia głosowania.

§20

 1. Członkowie Zarządu podejmują uchwały oddając swój głos:

a) poprzez zakomunikowanie go osobie przewodniczącej posiedzeniu,

b) złożenie oświadczenia co do głosu, na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Uchwała jest ważna, jeśli została podjęta wymaganą liczbą głosów.

§21

 1. Głosowanie nad uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Zarządu nie są obecni w jednym miejscu i nic nie stoi na przeszkodzie by porozumiewać się i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały za pomocą każdego środka umożliwiającego bezpośrednie komunikowanie się.

 2. Głosowanie nad uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu i może ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

 3. Projekt uchwały podejmowanej w drodze głosowania elektronicznego osoba przewodnicząca posiedzeniu przesyła wszystkim członkom Zarządu.

 4. Członkowie Zarządu oddają głosy w przedmiocie uchwały poprzez opcję „odpowiedź” na adres e- mail, wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu oraz powołując się na numer uchwały, której głosowanie dotyczy.

 5. Uchwałę uważa się podjętą jeśli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość członków Zarządu.

§22

Na posiedzeniu odbywanym w sposób określony § 17, w trybie głosowania pisemnego, a także gdy którykolwiek członek Zarządu oddaje głos w sposób określony w § 20 pkt 1 lit. b (za pośrednictwem innego członka Zarządu), nie można podjąć uchwały, która wymaga głosowania tajnego.

Rozdział VI

KOMISJA REWIZYJNA

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków.

 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na 4-letnią kadencję.

 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz składanie Zarządowi Stowarzyszenia stwierdzonych wniosków,

b) ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,

d) występowanie z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

7. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi bezpośrednich poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,

b) nie mogą wchodzić w skład władz innych organizacji których cele kolidują z interesem Stowarzyszenia,

c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) funkcję członka Komisji Rewizyjnej pełnią nieodpłatnie.

 

§24

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.

 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§25

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

Rozdział VII

BIURO STOWARZYSZENIA

§26

 1. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

 2. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania stowarzyszeniem może zatrudnić niezbędny personel. Prace Biura Stowarzyszenia nadzoruje Prezes, Wiceprezes, lub wskazani do tego zadania przez w/w.

§27

 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.

 2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.

 3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

 4. Dyrektor Biura odpowiada za działalność Biura przed Zarządem i Walnym Zebraniem.

Rozdział VII

SĄD KOLEŻEŃSKI

§28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy przede wszystkim polubowne rozwiązywanie sporów i konfliktów dotyczących spraw Stowarzyszenia i jego członków, zgłoszonych w drodze uzasadnionego, pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, a także rozstrzyga spory dotyczące naruszenia Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia.

 3. W przypadku wyczerpania możliwości polubownego rozwiązania problemu, Sąd Koleżeński ustosunkowuje się do pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia i – w razie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie – zbiera się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

 4. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości stron.

 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.

 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie organu, zwykłą większością głosów.

Rozdział VIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

 2. Środki finansowe pochodzą:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków i zapisów,

c) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d) z dotacji i ofiarności publicznej,

e) z wpływów z działalności statutowej,

f) z dotacji pozyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa,

g) ze zbiórek crowdfoundingowych.

 

3. Funduszami Stowarzyszenia zarządza Skarbnik pod nadzorem Zarządu Stowarzyszenia.

4. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia dla swojej ważności wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, działających łącznie tj. Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika lub jednego z członków Zarządu.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

6. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.

 2. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Zarządu.

§31

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§32

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały Członków Założycieli Stowarzyszenia.

§33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Statut Stowarzyszenia STOP Zorganizowanym Elektroniocznym Torturom uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 4-07-2015 z poprawkami uchwalonymi w dniach 21-10-2015 r. oraz 3-12-2016 r. i po uchwaleniu jednolitego tekstu Statutu z dnia 4-07-2015 r.

 

 

Udostępnij:
Zapisz się do newslettera